Hirdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk hamarosan megkezdi az új Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének előkészítését, a Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata mellett.

Perbál Község Önkormányzatának 6/2017.(III. 31.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 37.§ és 43/A. § szerinti egyeztetési eljárások ún. tájékoztatási szakaszában észrevételt tehetnek. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.perbal.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Perbál lakossága és a perbáli ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017. május 4-től – 2017. május 25-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban 2017. május 11-én, 18 órától a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 8 napon belül, azaz május 19-ig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Perbál, 2017. május 3.

Varga László polgármester

Az előzetes tájékoztatással érintett tervek az alábbiak:

Településfejlesztési koncepció:

Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra (több, mint 10 év) meghatározó dokumentum. Lényegében az a településfejlesztéssel kapcsolatos, településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. Biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható fejlődését, elősegítve a településen lakók életminőségének, életszínvonalának növekedését, a településes élők gyarapodását, a település és a környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti adottságaira építve, azok védelmének biztosítása mellett.

A településszerkezeti terv (TSZT)

A településszerkezeti terv megállapítja a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint kijelöli a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meghatározza a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT):

A helyi építési szabályzat megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

 A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet készül(TkR):

Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a kerület vagy kerületrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

 

Hírek, aktualitások

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait, dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos Úr 2017. július 20-án (csütörtök) 00.00 ...

Hirdetések