FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA!

2013 . február 7 .

2013. február 27-vel változtak a földhasználati bejelentésre vonatkozó szabályok. A legfontosabb változás, hogy a földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól. A változás azt jelenti, hogy annak a földhasználónak, aki 2013. február 27-e után nyújtja be a földhasználati bejelentését a földhivatalhoz, az igazgatási szolgáltatási díjat már nem kell megfizetnie, illetve annak a földhasználónak, aki 2013. január 1-je után és a fenti időpontot megelőzően tette meg a bejelentést és a díjat is megfizette, a díjat hivatalból 90 napon belül a kormányhivatal visszatéríti.
A másik fontos változás, hogy a közös tulajdonban álló termőföldek használatára vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a zártkerti fekvésű ingatlanok, illetve a halastó művelési ágban nyilvántartott területek esetében.
Az új szabályok szerint a bejelentési kötelezettségének 2013. április 30-ig kell eleget tennie annak a földhasználónak, aki 2012. december 31-ig – a földrészletek számától függetlenül – az egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát már megkzedte. Ha a használat megkezdésére 2013. január 1-jét követően került sor, úgy a használat bejelentésének határideje az általános szabály szerint a használat megkezdésétől számított 30 nap.
A családi gazdaságok speciális helyzetére és önálló nyilvántartására tekintettel mind a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényből, mind a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendeletből hatályon kívül helyezésre kerültek az erre vonatkozó rendelkezések.
A változásoknak megfelelően módosításra kerültek a formanyomtatványok is, amelyek a Nyomtatványok menüpontból a Földhasználat, földvédelem rész alatt letölthetők.
 

 

A Budakörnyéki Járási Földhivatal korábbi székhelyéről (1036 Budapest, Lajos u. 160-162.) ideiglenesen a megyei földhivatal Sas u. 19. szám alatti székhelyére költözött. Az ügyfélfogadás rendje 2013. február 11-től a következő. A Budakörnyéki Járási Földhivatal ideiglenes székhelyén 1051 Budapest, Sas u. 19. szám (telefon: 269-4550) alatt elérhető földhivatali szolgáltatások (hétfőn és szerdán 8.30-16.00 óráig, pénteken 8.30-12.00 óráig): betekintés az ingatlan-nyilvántartásba, hiteles térképmásolat kiadás, földmérési adatszolgáltatás, iratbetekintés, iratmásolat megrendelése. A Lurdy-Házban (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., telefon: 476-3032) üzemelő  ügyfélszolgálaton elérhető földhivatali szolgáltatások (hétfőtől csütörtökig 8.30-15.45 óráig, pénteken 8.30-12.00 óráig): hiteles tulajdoni lap másolat kiadás, földhasználati lap másolat kiadás, nem hitelesített térképmásolat kiadás, iratbeadás.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt ügyfeleket, hogy a Budakörnyéki Járási Földhivatal elköltözése nem jelenti a hivatal postai címének megváltozását. Az előzőekre tekintettel kérjük, hogy a Budakörnyéki Járási Földhivatal részére címzett minden postai küldeményt továbbra is a 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. szám alá küldjenek.
 

 

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-ével hatályba lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem

VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES
BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT

a területileg illetékes járási földhivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más személy részére.

A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerint AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Határidő: 2013. március 30.

1

A földhasználati bejelentési kötelezettség alanya és tárgya

2000. január 1-je, a földhasználati nyilvántartás felállítása óta a földhasználati bejelentési
kötelezettség a mindenkori földhasználót terheli. A földhasználó maga a tulajdonos abban az
esetben, ha a tulajdonában lévő
földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más
részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).

2012 december 31-ig az alábbi két esetben nem terhelte a földhasználót bejelentési
kötelezettség:

a)
ha a földhasználó által használt terület az ingatlan-nyilvántartás szerint erdő
művelési
ágban van nyilvántartva;

b)
ha a földhasználó országos viszonylatban 1 hektár, vagy ennél kisebb területet
használt.

A b) pontban foglalt esetet illetően hangsúlyozzuk, hogy a földhasználati bejelentési
kötelezettség alóli mentességet nem az egyes földrészletek területnagysága határozta meg,
hanem a földhasználó által használt összes földterület területnagysága, a földrészletek
számától függetlenül. Tehát 2012. december 31-ét megelőzően is elmulasztotta teljesíteni a
földhasználati bejelentési kötelezettségét az a személy, aki ugyan egyenként 1 hektárnál
kisebb földrészleteket használt, de azok térmértéke összességében elérte, vagy meghaladta az
1 hektár térmértéket.

A földhasználati nyilvántartás tárgya a termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági
művelés alatt álló belterületi föld, ide nem értve az erdő
művelési ágú területet.

Termőföld: a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,
szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő
(gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy
halastóként tartanak nyilván.

Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település
belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő
(gyep),
nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

Mivel az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok alapján a belterületi fekvésű
1 hektár,
vagy annál kisebb területű
földrészletet – függetlenül attól, hogy azon mező-vagy
erdőgazdasági művelést folytatnak – művelés alól kivett területként kell nyilvántartani, e
földrészletek nem minősülnek mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek,
így azok használatát nem kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.

Az ingatlan-nyilvántartásban zárkertként nyilvántartott ingatlanokra a termőföldre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. A zártkertek – mint speciális ingatlanok – eddig sem
képeztek kivételt a földhasználati bejelentés alól (úgy mint az erdő
művelési ágú területek). A
zártkertek használata is bejelentés-köteles volt, amennyiben a zártkertet (is) használó személy
által használt összes terület meghaladta az 1 hektár térmértéket.

2

A fentiek alapján annak eldöntéséhez, hogy mely földrészletek használatát kell a
földhasználati nyilvántartásba bejelenteni az ingatlan-nyilvántartás adatait kell figyelembe
venni.

2013. január 1-vel annyi a változás, hogy a földhasználónak területnagyságtól
függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló
belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni, kivéve az erdő
művelési ágú
terület használatát.

Ennek alapján a fent említett kivételek közül a b) pontban foglalt kivételszabály szűnt
meg 2013. január 1-jével. Ennek indoka pedig a földhasználati nyilvántartás teljességének
biztosítása, a földhasználati viszonyok átláthatósága.

A földhasználati bejelentési kötelezettség határideje

Általános szabály, hogy a földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30 napon
belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhivatalhoz az erre szolgáló földhasználati
bejelentési adatlap formanyomtatvány kitöltésével.

Ha a földhasználat olyan szerződés alapján keletkezett, amelynek érvényességéhez jogszabály
alapján kötelező
írásba foglalás szükséges (így haszonbérleti szerződés esetén), a bejelentési
adatlaphoz a szerződés eredeti példányát vagy annak közjegyző
által hitelesített másolatát
mellékelni kell.

A földhasználó a bejelentéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy termőföld
használata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti.

A törvény – a földhasználati bejelentésnek 1 hektár vagy ennél kisebb földhasználatra történő
kiterjesztésével – jelenleg nem kezeli azt az esetet, ha – adott esetben – már évekkel korábban
megkezdődött az 1 hektárnál kisebb földterület használata, s így a bejelentési kötelezettség
kezdő
időpontja kérdéses. Törvénymódosítás keretében szabályozandó egy konkrét
véghatárnap meghatározásával a bejelentési kötelezettség, ha a használat 2013. január 1-jétől
visszafelé számítva 30 napnál régebben megkezdődött. E szabályozásbeli hiányosság miatt
azonban senkit hátrány nem érhet, így ezen esetekben a földhasználati bejelentési
kötelezettség elmulasztása miatt a földhasználati bírság alkalmazására nem fog sor kerülni.

A földhasználati bejelentés a hatályos rendelkezések alapján 6000, illetve 12.000 Ft igazgatási
szolgáltatási díj megfizetése mellett történhet. A Kormány tervezi a törvény olyan irányú
módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013.
január 1-jével visszamenőleg díj-, és illetékmentes eljárás lesz.

3

A földhasználók azonosító adatainak kötelező
bejelentése

A földhasználati bejelentési kötelezettségtől meg kell különböztetni az azonosító adatok
bejelentésének a kötelezettségét.

Azonosító adatok:

– magánszemélyek esetében: az állampolgárság és a személyi azonosító (személyi szám);
– gazdálkodó szervezetek esetében: a statisztikai azonosító (törzsszám)
Az azonosító adatok bejelentésre kötelezett: a 2012. december 31-ig a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett földhasználó.

A bejelentési kötelezettség határideje: 2013. február 1-jétől 2013. március 30-ig

A bejelentés módja: az „azonosító adatközlési adatlap” formanyomtatvány kitöltése. Az
adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), gazdálkodó szervezet földhasználó
esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.
A bejelentés díjmentes eljárás.

A földhasználónak az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes
járási földhivatalhoz kell benyújtani.
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ,
úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel
kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett
földhasználatával érintett földrészletek vannak. Ez esetben az a járási földhivatal, amelyikhez
a földhasználó benyújtja az azonosító adatközlési adatlapot, az adatlapon feltüntetett
települések alapján intézkedik a többi érintett földhivatal felé, hogy azok is nyilvántartásba
vegyék a földhasználó azonosító adatait.

Az azonosító adatok kötelező
bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen egyértelműen
mutatni, miszerint egy személy, illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet
használ, és milyen jogcímen.
Az azonosító adatok kötelező
bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi
adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően a földhasználati
nyilvántartásból igényelhető
új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő
szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.
A földhasználati nyilvántartás jelenleg ugyanis decentralizáltan működik, ami azt jelenti,
hogy a földhasználók adatait és a használatra vonatkozó adatokat járási földhivatalonként
önálló adatbázisban tartják nyilván. Az azonosító adatok, valamint a már meglévő
és a
földhasználók személyére vonatkozó adatok megléte a földhasználókat országosan azonos

4

módon egyértelműen azonosíthatóvá teszi, ami alapja lesz a központi adatbázis
létrehozásának.

A földhasználati nyilvántartás központi adatbázisából a nyilvántartás személyi azonosítói
alapján lesz majd elkészíthető, és kiállítható 2013. július 1-jével a földhasználati összesítő. Az
összesítő
a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét
és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan
összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is.

A személyes adatok védelme miatt a földhasználati lap másolaton, a földhasználati összesítőn,
és az okirattárból kiállított másolaton nem tüntethető
fel:

– a születési hónap, nap;
– az állampolgársági adat;
– a személyi azonosító (személyi szám);
– statisztikai azonosító (törzsszám);
– cégek esetében a cégjegyzékszám.
Az előzőek alapján a földhasználati nyilvántartás tartalma kiegészül:

– Magánszemély földhasználó esetében: állampolgársággal és a személyi azonosítóval
(személyi számmal)
– Gazdálkodó szervezet földhasználó esetében: a statisztikai azonosítóval (törzsszámmal),
valamint cég esetében cégjegyzékszámmal.
2013. január 1-jével ezeket az adatokat már a földhasználati bejelentés során is fel kell
tüntetni a bejelentési adatlapon.

A fentieket összefoglalva, a kizárólagos azonosító adatközlési kötelezettség teljesítése
csak azokra a földhasználókra terjed ki, akik


már 2012. december 31-ig bejegyzésre kerültek a földhasználati nyilvántartásba, és

egyébként 2013. január 1-jével új földhasználatuk nem keletkezik, vagy a fennálló
földhasználatukban változás nem következik be, melynek alapján egyébként eleget
kellene tenniük a földhasználati bejelentési kötelezettségnek.

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések