2013. december 16-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2013 . december 14 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                                                                                 M E G H Í V Ó


A Képviselő-testület 2013. december 16. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 27.) ÖK. számú rendelet módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

2. Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének elfogadása
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                 min. többség
          dr. Réz Zsolt  jegyző

3. Az önkormányzat helyi adókról szóló 13/2008.(XII. 29.) ÖK. számú rendeletének módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérleti díjainak mértékéről szóló 3/2006.(II. 28.) ÖK. számú rendeletének módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

5. Az önkormányzat szociális ellátásokról szóló 11/2012.(IV. 27.) ÖK. számú rendeletének módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

6. Az önkormányzat köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2009.(XII. 20.) ÖK. számú rendeletének módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

7. Az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásának ellátásáról szóló rendeletének elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

8.  Az önkormányzat települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásáról szóló rendeletének elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

9. Az önkormányzat közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2013.(VI. 28.) ÖK. számú rendeletének módosítása és a változásokkal egységes szerkezetben történő elfogadása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

10. Az önkormányzati tulajdonban lévő ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető és-tisztító víziközmű rendszerek üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés-tervezetek jóváhagyásáról
Ea.:   Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                min. többség    
          Varga László polgármester

11. Az önkormányzati vízi közmű tulajdonban lévő ivóvízellátó, valamint  szennyvízelvezető és-tisztító víziközmű rendszerek igénybevételének feltételeiről szóló képviselő-testületi határozat módosítása
Ea.:   Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                min. többség    
          Varga László polgármester

12. a) Az önkormányzat szilárd hulladékkezelésre vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntésének meghozatala
b) Közszolgáltatási szerződés-tervezet jóváhagyása
Ea.:   Wentzel Ferenc GÜB elnöke           név szerinti szavazás         min. többség    
          Varga László polgármester

13. New White Agro Kft. (Grissini pékség) közterületen lévő liszttárolóira vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                       min. többség    
        dr. Réz Zsolt  jegyző

14. Szociális és egyéb együttműködési megállapodások felülvizsgálata
    – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Máltai Gondviselés Háza)
    – Házi segítségnyújtás (Máltai Gondviselés Háza)
    – Szociális étkeztetés (Máltai Gondviselés Háza)
 Ea.: Máltai Gondviselés Háza képviselője
   dr. Réz Zsolt  jegyző

15.  Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
      Ea.: Varga László polgármester
              dr. Réz Zsolt jegyző
         
16.  Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

17. Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

19. Határozott idejű munkaszerződés módosítása                  zárt ülés
–    Árpás Zoltán
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

20. 2014. évre szóló megbízási szerződés Kúti Máriával                  zárt ülés
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

21. 2014. évre szóló megbízási szerződés Tóth Annával                  zárt ülés
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

22. 2014. évre szóló megbízási szerződés Lisztes Lászlóval              zárt ülés
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

23. 2014. évre szóló megbízási szerződés Kosztolányi Istvánnéval          zárt ülés
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

24. 2014. évre szóló megbízási szerződés Simon Jánossal                    zárt ülés
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

25. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.: Varga László polgármester

26. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.
Felhívom a Tisztelt Képviselő Urak figyelmét, hogy a 12. napirendre vonatkozó előterjesztés előreláthatólag a képviselő-testületi ülésen lesznek kiosztva.

Perbál, 2013. december 11.

                                         Varga László
                                                polgármester

Kapják:

Képviselők
Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Vasi Imre ivóvíz és csatornaszolgáltatást 2014. január 1-től végző közszolgáltató képviselője
Petri Ákos közbeszerzési eljárás megbízott szakértője
Kúti Mária közösségi Ház vezetője
Lisztes László karnagy
Kosztolányi Istvánné
Simon János Perbáli körzeti megbízott
Máltai Gondviselés Háza képviselői
Regősné Báder Erika Óvoda-vezető
New White Agro Kft. ügyvezetője
Bakai Anikó NKÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZKÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Matheisz Annamária pénzügyi előadó
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések