123/2017

108/2017/VII. 17./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbiak szerint döntenek a 2017. évi feladatalapú támogatás összegének felhasználás tervezetéről.

 

 

A feladatalapú támogatás összege, bevétel: 2.356.288.-Ft

 

Tervezett feladatok, programok, események:                                 Várható költségek, kiadások:

 

KIS-FORRÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Németországi tábor támogatása, ajándékok, utazás, egyebek                              30.000.-Ft

 

Határjárás Németországban                                                                                   100.000.-Ft

A Partnerkapcsolat 20. évfordulójának megünneplése, fellépő gyerekek és pedagógus kísérőinek biztosítása, a kísérők útiköltség támogatása, ajándékvásárlás stb.

 

Cserediák program támogatása  -                                                                         50.000.-Ft

 (biztosítás, ajándékok)

-„anyanyelv ápolásának, őrzésének, gyarapításának” segítése, nemzetiségi iskolánk tanulóinak anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlása

 

Schultüte (ajándékcsomag az első osztályosoknak)                                                 20.000.-Ft

Német hagyomány felelevenítése, ápolása

 

Mártonnapi rendezvény                                                                                        30.000.-Ft

 

Iskolai projekthét a Kitelepítésről                                                                              5.000.-Ft

 

Az iskola helyi német tesztversenye                                                                         20.000.-Ft

 

TrachtTag                                                                                                                  30.000.-Ft

 

Színjátszó találkozó                                                                                                  20.000.-Ft

 

Kistérségi vagy iskolai csapatverseny szervezése, jutalmak                                    25.000.-Ft

 

Ajándékok a helyi Német Nemz. Szavalóversenyre                                              20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván (utazás költsége)           35.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

Megyei Német Nemz. Ének Verseny - Biatorbágy (utazás költsége)                     45.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás”, versenyeken való részvétel támogatása,  – német nemzetiségi ének hagyományok ápolása

 

Német szakmai anyagok, könyvek a német nyelv és a német honismeret                20.000.- Ft

tantárgyak oktatásához 

 „nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Az iskola táboroztatásának támogatása (utazás költséghozzájárulás)                     100.000.- Ft

(Tipikus magyar, szlovák és sváb települések összehasonlítása-vetélkedő)

 

Német tanári továbbképzések                                                                                   30.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása

 

Német nyelvű jutalomkönyvek vásárlása (versenyek, év évégi jutalmazás)             30.000.-Ft  

 

Oktatási eszközök vásárlása a német tanításhoz                                                     270.000.-Ft    

                   

Idősek karácsonyi köszöntése                                                                                  150.000.-Ft

Német nyelvű kártya, csomag

 

Perbál Község Római Katolikus Szent-Anna temploma felújításának

támogatása                                                                                                                 200.000.- Ft

(A betelepült svábok építési öröksége)

 

Kövér Hattyúk zenekar munkájának elismerése                                                      80.000.-Ft

Német nemz. zenei hagyományok ápolása –Utazási hozzájárulás fellépésre

 

Német Nemzetiségi Farsang:                                                                                  300.000.- Ft

Német nemz. hagyományok ápolása – kultúra, nyelv, szokások

 

Kitelepítési megemlékezés:                                                                                       50.000.-Ft

identitás, német nemz. –i múlt ápolása

 

Közösségi Ház                                                                                                           100.000.-Ft

helyet ad rendezvényeinknek, valamint a német nemzetiségi ált. isk rendezvényeinek. - „nemzetiség épített, tárgyi öröksége”.

 

Búcsú                                                                                                                         150.000.- Ft

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, zenei, tánc,

tárgyi örökség

Helytörténeti kiállítás

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, tárgyi örökség

 A Mézeskalács Óvoda támogatása                                                                          200.000.-Ft

Hagyományőrző Óvodai program

Közös program – Márton nap, Hagyományőrzés: kiállítótermünk megnyitása az

óvódások számára

 

Maklári József kórus támogatása                                                                             100.000.-Ft

Fellépésre, rendezvényre való utazási hozzájárulás

 

Napraforgó Nyugdíjas Klub                                                                                      60.000.-Ft

Rendezvény, ill. utazási hozzájárulás     

 

Egy apró dolgot Perbálért

Kitelepítési emlékmű rendbetétele                                                                               20.000.-Ft

 

Egyéb előre nem látható rendezvények, költségek                                                      51.288.-Ft           

 

Összesen:                                                                                                             2.356.288.-Ft

 

Hat.idő: azonnal

felelős: elnök

 

 

124/2017

120/2017/VII. 17./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a mellékelt formában elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával kötött megállapodásukat:

 

 

Együttműködési megállapodás

 

 

 

mely létrejött egyrészről

 

Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2074. Perbál, Fő u. 6, adószáma: 15785844-1-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 785842, képviseli: Bakai Anikó elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat

másrészről

 

Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola (KLIK 119012) (székhelye: 2074. Perbál, Hősök tere 2, adószáma: 15799658-2-41, képviseli: Bors Andrea iskolaigazgató) a továbbiakban iskola

 

 – felek együttesen Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 115.§-a, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. §-a alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat területén ellátási kötelezettséggel rendelkező, Klebesberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolának a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez-oktatáshoz fűződő jogainak érvényesítését, nevelési, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését, anyaországi kapcsolattartását szolgáló tevékenységét és ezen feladatok ellátásához a nemzetiségi önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásának szabályait.

 

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

-          az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

-          a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet

 

 

I.

A támogatás forrása, összege

 

1. 1. A nemzetiségi önkormányzat 900.000.-Ft,- Ft, azaz kilencszázezer forint támogatás odaítéléséről döntött az iskola javára a módosított 120/2017/VII. 17./NNÖ határozata alapján az önkormányzat 2017. évben nyert feladatalapú támogatási összegének terhére.

 

1. 2. A támogatás azonosító száma: 1/2017.

 

II. A támogatás folyósítása

 

2. 1. A nemzetiségi önkormányzat a támogatást több részletben történő készpénzes kifizetéssel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja és a szerződés aláírását követően az iskola kérése alapján. A számla a nemzetiségi önkormányzat nevére kerül kiállításra.

 

2. 2. Az iskola tudomásul veszi, hogy az általa megadott összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

 

 

III. A támogatás felhasználása

 

3. 1. A támogatást az iskola a 2017. 04. 24.-2018. 04. 30. közötti időszakban, a szerződés 3. 3. pontjában megjelölt támogatott tevékenység megvalósítására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat döntésének megfelelően.

 

3. 2. A támogatási igény jogosságát, a támogatás felhasználását a nemzetiségi önkormányzat ellenőrizheti.

 

 

 3.3.1.Németországi tábor támogatása, ajándékok, utazás, egyebek                         30.000.-Ft

 

3.3.2.Határjárás Németországban                                                                      100.000.-Ft

A Partnerkapcsolat 20. évfordulójának megünneplése, fellépő gyerekek és pedagógus kísérőinek biztosítása, a kísérők útiköltség támogatása, ajándékvásárlás stb.

 

3.3.3. Cserediák program támogatása  -                                                                  50.000.-Ft

 (biztosítás, ajándékok)

-„anyanyelv ápolásának, őrzésének, gyarapításának” segítése, nemzetiségi iskolánk tanulóinak anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlása

 

3.3.4. Schultüte (ajándékcsomag az első osztályosoknak)                                          20.000.-Ft

Német hagyomány felelevenítése, ápolása

 

3.3.5. Mártonnapi rendezvény                                                                             30.000.-Ft

 

3.3.6. Iskolai projekthét a Kitelepítésről                                                                     5.000.-Ft

 

3.3.7. Az iskola helyi német tesztversenye                                                                 20.000.-Ft

 

3.3.8. TrachtTag                                                                                                         30.000.-Ft

 

3.3.9. Színjátszó találkozó                                                                                         20.000.-Ft

 

3.3.10. Kistérségi vagy iskolai csapatverseny szervezése, jutalmak                          25.000.-Ft

 

3.3.11. Ajándékok a helyi Német Nemz. Szavalóversenyre                                     20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

3.3.12. Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

3.3.13. Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván                  35.000.- Ft   

(utazás költsége)            

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

3.3.14. Megyei Német Nemz. Ének Verseny - Biatorbágy

(utazás költsége)                                                                                                 45.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás”, versenyeken való részvétel támogatása,  – német nemzetiségi ének hagyományok ápolása

 

3.3.15. Német szakmai anyagok, könyvek a német nyelv

és a német honismeret tantárgyak oktatásához                                   20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

3.3.16. Az iskola táboroztatásának támogatása

(utazás költséghozzájárulás)                                                                                    100.000.- Ft

(Tipikus magyar, szlovák és sváb települések összehasonlítása-vetélkedő)

 

3.3.17.   Német tanári továbbképzések                                                                   30.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása

 

3.3.18. Német nyelvű jutalomkönyvek vásárlása

(versenyek, év évégi jutalmazás)                                                                                30.000.-Ft  

 

3.3.19. Oktatási eszközök vásárlása a német tanításhoz                                      270.000.-Ft    

 

Összesen: 900.000.-Ft

 

IV. Az iskola és a német nemzetiségi önkormányzat együttműködési kötelezettsége

 

 1. 1. Az iskola a szakmai munka értékelésével kapcsolatos dokumentumokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, illetve annak megállapításai alapján történő intézkedések kidolgozásában az Iskola és a nemzetiségi önkormányzat együttműködik.
 1. 2. Az iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre vonatkozó részeivel kapcsolatos módosítások, változások dokumentumait a nemzetiségi önkormányzat részére rendelkezésére bocsátja, illetve informálja a változások okairól és indoklásáról.
 1. 3. Az iskola részéről az intézményvezető, illetve helyettese, valamint a német munkaközösség vezetője, a nemzetiségi önkormányzat részéről az elnök, illetve helyettese szükség esetén testületi ülésen kívüli munkamegbeszélést kezdeményez. A megbeszélésen felmerült megállapítások alapján kezdeményezett intézkedések során az iskola és a nemzetiségi önkormányzat együttműködik, illetve kölcsönösen informálják egymást a végrehajtás menetéről.
 1. 4. Az iskola és a nemzetiségi önkormányzat közös kulturális és hagyományőrző német nemzetiségi programokat szervez. A nemzetiségi önkormányzat a rendezvények megvalósítását támogatja és képviselteti magát azokon.
 1. 5. Az iskola segíti a nemzetiségi önkormányzat által szervezett kulturális és hagyományőrző programokat és azokon igény szerint részt vesz.
 1. 6. Az iskola német nyelvi munkaközössége segíti a nemzetiségi önkormányzat nyelvápoló, nyelvhasználó munkáját (fordítások, tolmácsolások).
 1. 7. A nemzetiségi önkormányzat együttműködik az iskola Német Munkaközösségével a német nemzetiségi oktatás feltételeinek bővítése érdekében.
 1. 8. A nemzetiségi önkormányzat támogatja, segíti az iskola diákcsere programját, testvértelepülésünkkel rendezett diák focikupákat.
 1. 9. A nemzetiségi önkormányzat támogatja az iskola helyi német nemzetiségi versenyeit, lehetőség szerint részt vesz a verseny lebonyolításában (pl.: zsűrizés).
 1. 10. A nemzetiségi önkormányzat együttműködik az iskola német nemzetiségi tánccsoportjának vezetőjével a működési feltételek bővítése érdekében.
 1. 11. A nemzetiségi önkormányzat segíti a pedagógusokat a tanulók nemzetiségi versenyekre, nyelvvizsgára való felkészítésében, támogatja az eredményesen szereplő tanulók ösztönzését, különös tekintettel a halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű tanulók részvételére.
 1. 12. A nemzetiségi önkormányzat elismeri a német nemzetiségi hagyományőrzés területén rendszeresen munkálkodó tanulók tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű tanulók részvételére.
 1. 13. A nemzetiségi önkormányzat az iskola faliújságján, honlapján, valamint saját honlapján keresztül tájékoztatja a szülőket a fontosabb német nemzetiségi rendezvényekről, eseményekről.

 

                                                                                                                                            

V. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

 

5. 1. Az iskola a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. május 15-ig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és megküldeni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

5. 2. Az iskola kizárólag a szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti beszámolóban.

 

5. 3. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:

- pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról: a kiadások tételes felsorolása - szakmai tájékoztató a támogatás felhasználásáról

 

5. 4. A beszámoló elutasításáról és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a nemzetiségi önkormányzat 15 napon belül írásban értesíti az iskolát. Ha az iskola a beszámolóra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a nemzetiségi önkormányzat határidő megjelölésével írásban felszólítja az iskolát a beszámoló benyújtására, a hiánypótlásra, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást az iskola rendeltetésszerűen használta-e fel.

 

5. 5. A nemzetiségi önkormányzat elrendelheti a támogatás részleges- a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben az iskola a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

 

5. 6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt az iskola az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

Perbál, 2017.  hó....én

 

 

      _____________________                                        ______________________

Német Nemzetiségi Önkormányzat                  Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

                Bakai Anikó                                                              Bors Andrea ig.

                    elnök

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

125/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016-2017-es tanévéről szóló beszámolóját.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

126/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017-2018-as tanévének munkarendjét.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

127/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításait.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

128/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

129/2017

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjének módosításait.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

130/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy részt vesznek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi Kis-forrás Iskolanapok rendezvényén (első osztályosok faültetése, kulturális est-mely német nyelvű műsorszámokat is tartalmaz).

Hat.idő: 2017. október 20.

Felelős: elnök

 

131/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy 2017. november 10-én részt vesznek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola valamint a Mézeskalács Óvoda Márton-napi rendezvényén (műsor és lámpás felvonulás).

Hat.idő: 2017. november 10.

Felelős: elnök

 

 

132/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola valamint a Mézeskalács Óvoda Márton-napi rendezvényére 2017. november 10-én a fellépők szállításáról gondoskodnak saját autóikkal, valamint a rendezvényhez szükséges anyagköltségekhez is hozzájárulnak összesen 30.000.-Ft (azaz harmincezer forint) értékben, melyet a 2017-es évi feladatalapú támogatásuk terhére állnak.

Hat.idő: 2017. november 10.

Felelős: elnök

 

 

133/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a perbáli Napraforgó Nyugdíjas Klub 2017. szeptember 27-28-i kirándulásához Harkányba 60.000.-Ft-tal (azaz hatvanezer forinttal) járulnak hozzá. Ezzel is szeretnék megköszönni a nyugdíjas klub tagjainak önkormányzatunk számára nyújtott segítségét. Az összeget a 2017. évi feladatalapú támogatásukból különítik el. felhasználható a busz költségének térítéséhez.

Hat.idő: 2017. október 15.

Felelős: elnök

 

134/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy csatlakoznak Harkai Gábor atya „Egy apró dolgot Perbálért” felhívásához, melynek keretében vállalják a Kitelepítési emlékmű (Perbál, Hősök tere) rendbetételét, folyamatos állagmegőrzését, szépítését, virágokkal való beültetését. A költségeket – max. 20.000.-Ft-ot /azaz húszezer forintot/ - a 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére állják.

A regisztrációval megbízzák Bakai Anikó elnököt.

Hat.idő: folyamatos

Felelős: elnök

 

 

135/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a perbáli Mézeskalács Óvoda hagyományőrző munkájához az idei évben 200.000.-Ft-tal (azaz kettőszázezer forinttal) járulnak hozzá.

Az összeg felhasználható: Német nemzetiségi hagyományőrző program támogatására. Oktatási eszközök, berendezési eszközeinek, tárgyainak pótlására.

Az összeget a 2017. évi feladatalapú támogatásukból különítik el.

Hat. idő: 2018. április 30.

Felelős: elnök

 

136/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola két tantermébe projektort (2 darabot) és annak tartozékait vásárolnak összesen max. 270.000-Ft (azaz kettőszázhetvenezer forint értékben). Az összeget a 2017. évi feladatalapú támogatásukból különítik el.

Hat. idő: 2018. április 30.

Felelős: elnök

 

137/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a NNÖ számára tisztítószereket vásárolnak max. 25.000.-Ft (azaz huszonötezer forint) értékben, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el. Perbál Község Római Katolikus Plébániája ad otthont helytörténeti kiállítótermünknek, az épületben iskolánk német nemzetiségi honismeret órái is folynak, a Közösségi Házban tartja önkormányzatunk, valamint nemzetiségi iskolánk rendezvényeit, programjait. Az épületek tisztántartásához szeretne önkormányzatunk hozzájárulni ezzel az összeggel.

Határidő: 2018. április 15.

Felelős: elnök

 

138/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a NNÖ számára, működéshez szükséges irodaszereket vásárolnak max. 40.000.-Ft (azaz negyvenezer forint) értékben, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el.

Határidő: 2018. április 15.

Felelős: elnök

 

139/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Értékelési Szabályzatát.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

140/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola idei Diákcsere Programját max. 50.000.-Ft-al (azaz ötvenezer forinttal) támogatják. Az összeg – melyet a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére különít el önkormányzatunk - fordítható a kiutazó 11 diák és két kísérőjük biztosítási költségeire, valamint ajándékok vásárlására. Önkormányzatunk ezzel is hozzá kíván járulni diákjaink anyanyelvi környezetben való nyelvgyakorlásához, a német kultúra megismertetéséhez.

Hat. idő: 2017. október 30.

Felelős: elnök

 

141/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak a NNÖ régi Asus típusú laptopjuk leselejtezéséről.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: elnök

 

 

142/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a NNÖ számára, működéshez szükséges laptopot vásárolnak max. 150.000.-Ft (azaz százötvenezer forint) értékben, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: elnök