108/2017.

90/2017. NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbiak szerint döntenek a 2017. évi feladatalapú támogatás összegének felhasználás tervezetéről.

 

 

A feladatalapú támogatás összege, bevétel: 2.356.288.-Ft

 

Tervezett feladatok, programok, események:                                 Várható költségek, kiadások:

 

KIS-FORRÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Németországi tábor támogatása, ajándékok, utazás, egyebek                              30.000.-Ft

 

Határjárás Németországban                                                                                   100.000.-Ft

A Partnerkapcsolat 20. évfordulójának megünneplése, fellépő gyerekek és pedagógus kísérőinek biztosítása, a kísérők útiköltség támogatása, ajándékvásárlás stb.

 

Cserediák program támogatása  -                                                                         100.000.-Ft

 (biztosítás, ajándékok)

-„anyanyelv ápolásának, őrzésének, gyarapításának” segítése, nemzetiségi iskolánk tanulóinak anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlása

 

Schultüte (ajándékcsomag az első osztályosoknak)                                                 20.000.-Ft

Német hagyomány felelevenítése, ápolása

 

Mártonnapi rendezvény                                                                                        100.000.-Ft

 

Iskolai projekthét a Kitelepítésről                                                                              5.000.-Ft

 

Az iskola helyi német tesztversenye                                                                         20.000.-Ft

 

TrachtTag                                                                                                                  30.000.-Ft

 

Színjátszó találkozó                                                                                                  20.000.-Ft

 

Kistérségi vagy iskolai csapatverseny szervezése, jutalmak                                    25.000.-Ft

 

Ajándékok a helyi Német Nemz. Szavalóversenyre                                              20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván (utazás költsége)           35.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

Megyei Német Nemz. Ének Verseny - Biatorbágy (utazás költsége)                     45.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás”, versenyeken való részvétel támogatása,  – német nemzetiségi ének hagyományok ápolása

 

Német szakmai anyagok, könyvek a német nyelv és a német honismeret                20.000.- Ft

tantárgyak oktatásához 

 „nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Az iskola táboroztatásának támogatása (utazás költséghozzájárulás)                     100.000.- Ft

(Tipikus magyar, szlovák és sváb települések összehasonlítása-vetélkedő)

 

Német tanári továbbképzések                                                                                   30.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása

 

Német nyelvű jutalomkönyvek vásárlása (versenyek, év évégi jutalmazás)             30.000.-Ft  

 

Oktatási eszközök vásárlása a német tanításhoz                                                     150.000.-Ft    

                   

Idősek karácsonyi köszöntése                                                                                  150.000.-Ft

Német nyelvű kártya, csomag

 

Perbál Község Római Katolikus Szent-Anna temploma felújításának

támogatása                                                                                                                 200.000.- Ft

(A betelepült svábok építési öröksége)

 

Kövér Hattyúk zenekar munkájának elismerése                                                      80.000.-Ft

Német nemz. zenei hagyományok ápolása –Utazási hozzájárulás fellépésre

 

Német Nemzetiségi Farsang:                                                                                  300.000.- Ft

Német nemz. hagyományok ápolása – kultúra, nyelv, szokások

 

Kitelepítési megemlékezés:                                                                                       50.000.-Ft

identitás, német nemz. –i múlt ápolása

 

Közösségi Ház                                                                                                           100.000.-Ft

helyet ad rendezvényeinknek, valamint a német nemzetiségi ált. isk rendezvényeinek. - „nemzetiség épített, tárgyi öröksége”.

 

Búcsú                                                                                                                         150.000.- Ft

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, zenei, tánc,

tárgyi örökség

Helytörténeti kiállítás

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, tárgyi örökség

 

 A Mézeskalács Óvoda támogatása                                                                          200.000.-Ft

Hagyományőrző Óvodai program

Közös program – Márton nap, Hagyományőrzés: kiállítótermünk megnyitása az

óvódások számára

 

Maklári József kórus támogatása                                                                             100.000.-Ft

Fellépésre, rendezvényre való utazási hozzájárulás

 

Napraforgó Nyugdíjas Klub                                                                                      60.000.-Ft

Rendezvény, ill. utazási hozzájárulás     

 

Egyéb előre nem látható rendezvények, költségek                                                      71.288.-Ft           

 

Összesen:                                                                                                             2.356.288.-Ft

 

Hat.idő: azonnal

felelős: elnök

 

 

108/2017.

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola német nyelvi munkaközösségének beszámolóját a 2016-17-es tanévről.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

109/2017

104/2017 határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) úgy döntenek, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére Perbál község római katolikus templomának, a Szent Anna- templom renoválási költségéhez 200.000.-Ft-tal (azaz kettőszázezer forinttal) járulnak hozzá. Az épület a betelepült svábok építészeti öröksége. Az összeget a megállapodás megkötése után utaljuk számlájukra. A megállapodás elkészítésére felkérjük Perbál Község jegyzőjét, dr. Réz Zsoltot.

Hat.idő: 2018. március 31.

Felelős: elnök

 

110/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) úgy döntenek, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola  német nyelvi munkaközössége részére Monika Jäger Manz: Traditionen  kindgemäß pflegen című kiadványt megvásárolják 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére max. 5.000.-Ft értékben (azaz ötezer forint értékben), mely a postaköltséget is tartalmazza. Ezzel kívánják segíteni az intézmény német honismeret tantárgyának oktatását.

Hat.idő: 2017. július 31.

Felelős: elnök

 

 

 

111/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják beszámolójukat a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói számára szervezett Nyelvi környezetben megvalósuló német nemzetiségi táborról.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

112/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola beszámolóját az 2017-es állótáborukról.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

113/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyetértenek Regősné Báder Erika volt óvodavezető Perbálért érdeméremmel való kitűntetésével, melyre Perbál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete terjesztette fel, több évtizedes hagyományápoló munkájának elismeréseként.

Hat.idő: 2017. július 29.

Felelős: elnök

 

114/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a mellékelt formában elfogadják Perbál Község Önkormányzat-képviselőtestületével kötött megállapodásukat:

 

Együttműködési megállapodás

 

mely létrejött egyrészről

 

Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2074. Perbál, Fő u. 6, adószáma: 15785844-1-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 785842, képviseli: Bakai Anikó elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat

másrészről

Perbál Község Önkormányzata (székhelye: 2074. Perbál, Fő u. 6, adószáma: 15730215-2-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 730215, számlaszáma: 65700103-10125568-00000000, képviseli: Varga László polgármester) a továbbiakban önkormányzat.

 

 – felek együttesen Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 115.§-a, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. §-a alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a német nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítéséhez, a nemzetiség kulturális autonómiájának biztosításához, a hagyományápolással, közgyűjteményekkel, a német nemzetiségnek Perbál településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos  tevékenységek ellátásához a nemzetiségi önkormányzat által az önkormányzat részére biztosított támogatás felhasználásának szabályait.

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

-          az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

-          a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet

I.

A támogatás forrása, összege

 

1. 1. A nemzetiségi önkormányzat 480.000.- Ft, azaz ötszáz-ezer forint támogatás odaítéléséről döntött az önkormányzat javára a többször módosított …/2017.(VII.17.) NNÖ határozata alapján az önkormányzat 2017. évben nyert feladatalapú támogatási összegének terhére.

 

1. 2. A támogatás azonosító száma: 1/2017.

 

 

II. A támogatás folyósítása

 

2. 1. A nemzetiségi önkormányzat a támogatást több részletben történő kifizetéssel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja és a szerződés aláírását követő 30 napon belül banki átutalással utalja át az önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

 

2. 2. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az általa megadott pénzforgalmi számlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

 

III. A támogatás felhasználása

 

3. 1. A támogatást az önkormányzat a 2017. IV.24.-2018. 04. 30. közötti időszakban, az alábbi támogatott tevékenységek megvalósítására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat döntésének megfelelően.

 

80.000.-Ft a Kövér hattyúk zenekar 2017. júniusi németországi utazási költségeinek támogatására. (Német zenei hagyományok ápolásának támogatása).

100.000.-Ft a Közösségi Ház rendezvényeinek eszközvásárlásának, egyebek támogatása (Ház helyet ad rendezvényeinken, valamint a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola németes rendezvényeinek, programjainak. A perbáli „német nemzetiség építészeti öröksége”)

150.000.-Ft a Szent - Anna napi búcsú rendezvényeinek támogatása (Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, zenei, tánc, tárgyi örökség

Helytörténeti kiállítás

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, tárgyi örökség)

 

150.000.-Ft Idősek karácsonyi köszöntése                                                                                   

Német nyelvű kártya, csomag

 

                                                                                                                     

IV. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

 

4. 1. Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. május 10-ig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és megküldeni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

4. 2. Az önkormányzat kizárólag a szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti beszámolóban.

 

4. 3. Az önkormányzat a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére  ... Ft (azaz ... forint) összegben az 1/2017. azonosító számú támogatás keretében elszámolva.”

 

4. 4. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:

- pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról: a kiadások tételes felsorolása (bizonylat kelte, kiállító neve, a kiadás jogcíme, a kiadás összege, a kifizetést igazoló dokumentum)

- szakmai tájékoztató a támogatás felhasználásáról

 

4. 5. A beszámoló elutasításáról és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a nemzetiségi önkormányzat 15 napon belül írásban értesíti az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a beszámolóra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a nemzetiségi önkormányzat határidő megjelölésével írásban felszólítja az önkormányzatot a beszámoló benyújtására, a hiánypótlásra, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást az önkormányzat rendeltetésszerűen használta-e fel.

4. 6. A nemzetiségi önkormányzat elrendelheti a támogatás részleges- a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben az önkormányzat a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

 

4. 7. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt az önkormányzat az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

Perbál, 2017. július ...

 

_____________________                                   ______________________

Német Nemzetiségi Önkormányzat                         Perbál Község Önkormányzata

Bakai Anikó                                                     Varga László

elnök                                                                  polgármester

 

 

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

115/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy támogatják és részt vesznek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Mézeskalács Óvoda Szent Anna napi búcsúi kiállításmegnyitóján.

Hat. idő: 2017. július 29.

Felelős: elnök

 

116/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy Mayer József és Kreisz György képviselők részt vesznek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén a község Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviseletében.

Hat. idő: 2017. szeptember 1.

Felelős: elnök

 

117/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén támogatják az iskolát abban, hogy az első osztályosok ajándékcsomagot Schultüte-t kapjanak az évnyitón.

Német nemzetiségi iskolaként hagyományt teremtettünk a Schultüte kiosztásából, ezzel is erősítve a német nemzetiségi hagyományok, az identitás erősítését, ápolását.

A Schultüte-k összeállítására 20.000.-Ft-ot (azaz húszezer forintot) különít el önkormányzatunk a 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére.

Hat. idő: 2017. szeptember 1.

Felelős: elnök

 

118/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy támogatják az iskola Sonnenstrahlen sváb tánccsoportja fellépését a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén.

Hat. idő: 2017. szeptember 1.

119/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola partnerközségünkbe, Burgwaldba utazó tizenegy cserediákjának és két kísérőjének utazásához max. 100.000.-Ft-tal (azaz százezer forinttal) hozzájárulnak. A diákok Diákcsere program keretében tartózkodnak Németországban, órát látogatnak, kirándulnak.

Az összeget biztosítás kötésére, ajándékvásárlásra fordíthatják.

Hat.idő: 2017. október 30.

Felelős: elnök

 

120/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a mellékelt formában elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával kötött megállapodásukat:

 

Együttműködési megállapodás

 

mely létrejött egyrészről

 

Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2074. Perbál, Fő u. 6, adószáma: 15785844-1-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 785842, képviseli: Bakai Anikó elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat

másrészről

 

Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola (KLIK 119012) (székhelye: 2074. Perbál, Hősök tere 2, adószáma: 15799658-2-41, képviseli: Bors Andrea iskolaigazgató) a továbbiakban iskola

 

 – felek együttesen Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 115.§-a, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. §-a alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat területén ellátási kötelezettséggel rendelkező, Klebesberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolának a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez-oktatáshoz fűződő jogainak érvényesítését, nevelési, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését, anyaországi kapcsolattartását szolgáló tevékenységét és ezen feladatok ellátásához a nemzetiségi önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásának szabályait.

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

-          az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

-          a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet

I.

A támogatás forrása, összege

 

1. 1. A nemzetiségi önkormányzat 900.000.-Ft,- Ft, azaz kilencszázezer forint támogatás odaítéléséről döntött az iskola javára a többször módosított …/2017(VII.17.) NNÖ határozata alapján az önkormányzat 2017. évben nyert feladatalapú támogatási összegének terhére.

 

1. 2. A támogatás azonosító száma: 1/2017.

 

II. A támogatás folyósítása

 

2. 1. A nemzetiségi önkormányzat a támogatást több részletben történő készpénzes kifizetéssel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja és a szerződés aláírását követően az iskola kérése alapján. A számla a nemzetiségi önkormányzat nevére kerül kiállításra.

 

2. 2. Az iskola tudomásul veszi, hogy az általa megadott összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

 

III. A támogatás felhasználása

 

3. 1. A támogatást az iskola a 2017. 04. 24.-2018. 04. 30. közötti időszakban, a szerződés 3. 3. pontjában megjelölt támogatott tevékenység megvalósítására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat döntésének megfelelően.

 

3. 2. A támogatási igény jogosságát, a támogatás felhasználását a nemzetiségi önkormányzat ellenőrizheti.

 

 3.3.1.Németországi tábor támogatása, ajándékok, utazás, egyebek                         30.000.-Ft

 

3.3.2.Határjárás Németországban                                                                      100.000.-Ft

A Partnerkapcsolat 20. évfordulójának megünneplése, fellépő gyerekek és pedagógus kísérőinek biztosítása, a kísérők útiköltség támogatása, ajándékvásárlás stb.

 

3.3.3. Cserediák program támogatása  -                                                                  100.000.-Ft

 (biztosítás, ajándékok)

-„anyanyelv ápolásának, őrzésének, gyarapításának” segítése, nemzetiségi iskolánk tanulóinak anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlása

 

3.3.4. Schultüte (ajándékcsomag az első osztályosoknak)                                          20.000.-Ft

Német hagyomány felelevenítése, ápolása

 

3.3.5. Mártonnapi rendezvény                                                                             100.000.-Ft

 

3.3.6. Iskolai projekthét a Kitelepítésről                                                                     5.000.-Ft

 

3.3.7. Az iskola helyi német tesztversenye                                                                 20.000.-Ft

 

3.3.8. TrachtTag                                                                                                         30.000.-Ft

 

3.3.9. Színjátszó találkozó                                                                                         20.000.-Ft

 

3.3.10. Kistérségi vagy iskolai csapatverseny szervezése, jutalmak                          25.000.-Ft

 

3.3.11. Ajándékok a helyi Német Nemz. Szavalóversenyre                                     20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

3.3.12. Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

3.3.13. Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván                  35.000.- Ft   

(utazás költsége)            

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

3.3.14. Megyei Német Nemz. Ének Verseny - Biatorbágy

(utazás költsége)                                                                                                 45.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás”, versenyeken való részvétel támogatása,  – német nemzetiségi ének hagyományok ápolása

 

3.3.15. Német szakmai anyagok, könyvek a német nyelv

és a német honismeret tantárgyak oktatásához                                   20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

3.3.16. Az iskola táboroztatásának támogatása

(utazás költséghozzájárulás)                                                                                    100.000.- Ft

(Tipikus magyar, szlovák és sváb települések összehasonlítása-vetélkedő)

 

3.3.17.   Német tanári továbbképzések                                                                   30.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása

 

3.3.18. Német nyelvű jutalomkönyvek vásárlása

(versenyek, év évégi jutalmazás)                                                                                30.000.-Ft  

 

3.3.19. Oktatási eszközök vásárlása a német tanításhoz                                      150.000.-Ft    

 

Összesen: 900.000.-Ft

IV. Az iskola és a német nemzetiségi önkormányzat együttműködési kötelezettsége

 

 1. 1. Az iskola a szakmai munka értékelésével kapcsolatos dokumentumokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, illetve annak megállapításai alapján történő intézkedések kidolgozásában az Iskola és a nemzetiségi önkormányzat együttműködik.
 1. 2. Az iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre vonatkozó részeivel kapcsolatos módosítások, változások dokumentumait a nemzetiségi önkormányzat részére rendelkezésére bocsátja, illetve informálja a változások okairól és indoklásáról.
 1. 3. Az iskola részéről az intézményvezető, illetve helyettese, valamint a német munkaközösség vezetője, a nemzetiségi önkormányzat részéről az elnök, illetve helyettese szükség esetén testületi ülésen kívüli munkamegbeszélést kezdeményez. A megbeszélésen felmerült megállapítások alapján kezdeményezett intézkedések során az iskola és a nemzetiségi önkormányzat együttműködik, illetve kölcsönösen informálják egymást a végrehajtás menetéről.
 1. 4. Az iskola és a nemzetiségi önkormányzat közös kulturális és hagyományőrző német nemzetiségi programokat szervez. A nemzetiségi önkormányzat a rendezvények megvalósítását támogatja és képviselteti magát azokon.
 1. 5. Az iskola segíti a nemzetiségi önkormányzat által szervezett kulturális és hagyományőrző programokat és azokon igény szerint részt vesz.
 1. 6. Az iskola német nyelvi munkaközössége segíti a nemzetiségi önkormányzat nyelvápoló, nyelvhasználó munkáját (fordítások, tolmácsolások).
 1. 7. A nemzetiségi önkormányzat együttműködik az iskola Német Munkaközösségével a német nemzetiségi oktatás feltételeinek bővítése érdekében.
 1. 8. A nemzetiségi önkormányzat támogatja, segíti az iskola diákcsere programját, testvértelepülésünkkel rendezett diák focikupákat.
 1. 9. A nemzetiségi önkormányzat támogatja az iskola helyi német nemzetiségi versenyeit, lehetőség szerint részt vesz a verseny lebonyolításában (pl.: zsűrizés).
 1. 10. A nemzetiségi önkormányzat együttműködik az iskola német nemzetiségi tánccsoportjának vezetőjével a működési feltételek bővítése érdekében.
 1. 11. A nemzetiségi önkormányzat segíti a pedagógusokat a tanulók nemzetiségi versenyekre, nyelvvizsgára való felkészítésében, támogatja az eredményesen szereplő tanulók ösztönzését, különös tekintettel a halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű tanulók részvételére.
 1. 12. A nemzetiségi önkormányzat elismeri a német nemzetiségi hagyományőrzés területén rendszeresen munkálkodó tanulók tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű tanulók részvételére.
 1. 13. A nemzetiségi önkormányzat az iskola faliújságján, honlapján, valamint saját honlapján keresztül tájékoztatja a szülőket a fontosabb német nemzetiségi rendezvényekről, eseményekről.

 

 

                                                                                                                                            

V. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

 

5. 1. Az iskola a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. május 15-ig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és megküldeni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

5. 2. Az iskola kizárólag a szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti beszámolóban.

 

5. 3. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:

- pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról: a kiadások tételes felsorolása - szakmai tájékoztató a támogatás felhasználásáról

 

5. 4. A beszámoló elutasításáról és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a nemzetiségi önkormányzat 15 napon belül írásban értesíti az iskolát. Ha az iskola a beszámolóra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a nemzetiségi önkormányzat határidő megjelölésével írásban felszólítja az iskolát a beszámoló benyújtására, a hiánypótlásra, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást az iskola rendeltetésszerűen használta-e fel.

 

5. 5. A nemzetiségi önkormányzat elrendelheti a támogatás részleges- a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben az iskola a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

 

5. 6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt az iskola az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

 

Perbál, 2017.  hó....én

 

      _____________________                                        ______________________

Német Nemzetiségi Önkormányzat                  Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

                Bakai Anikó                                                              Bors Andrea ig.

                    elnök

 

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

Bakai Anikó

                                                                                                                                         Elnök

 

121/2017

 

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a mellékelt formában elfogadják a Perbál Község Mézeskalács Óvodájával kötött megállapodásukat:

 

Együttműködési megállapodás

 

mely létrejött egyrészről

 

Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2074. Perbál, Fő u. 6, adószáma: 15785844-1-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 785842, képviseli: Bakai Anikó elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat

másrészről

 

Mézeskalács Óvoda (székhelye: 2074. Perbál, Szabadság u. 9, adószáma: 16785500-2-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 650694, számlaszáma: 65700103-10126325-00000000, képviseli: Homonnai Ildikó óvodavezető) a továbbiakban óvoda

 

 – felek együttesen Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 115.§-a, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. §-a alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat területén ellátási kötelezettséggel rendelkező, Perbál Község Önkormányzata által fenntartott óvodának a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez fűződő jogainak érvényesítését, nevelési feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését és ezen feladatok ellátásához a nemzetiségi önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásának szabályait.

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

-          az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

-          a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet

 

 

I.

A támogatás forrása, összege

 

1. 1. A nemzetiségi önkormányzat 200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatás odaítéléséről döntött az óvoda javára a többször módosított …/2017.(VII.174.) NNÖ határozata alapján az önkormányzat 2017. évben nyert feladatalapú támogatási összegének terhére.

 

1. 2. A támogatás azonosító száma: 1/2017

 

II. A támogatás folyósítása

 

2. 1. A nemzetiségi önkormányzat a támogatást egy részletben történő kifizetéssel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja és a szerződés aláírását követő 30 napon belül banki átutalással utalja át az óvoda pénzforgalmi számlájára.

 

2. 2. Az óvoda tudomásul veszi, hogy az általa megadott pénzforgalmi számlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

 

III. A támogatás felhasználása

 

3. 1. A támogatást az óvoda a 2017. IV. 24.-2018. 04. 30. közötti időszakban, a szerződés 3. 3. pontjában megjelölt támogatott tevékenység megvalósítására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat döntésének megfelelően.

 

3. 2. A támogatási igény jogosságát, a támogatás felhasználását a nemzetiségi önkormányzat ellenőrizheti.

 

3. 3. Német nemzetiségi hagyományőrző program támogatására. Oktatási eszközök, berendezési eszközeinek, tárgyainak pótlására.                                                   200.000,-Ft.

                                                                                                                                            

IV. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

 

4. 1. Az óvoda a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. május 15-ig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és megküldeni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

4. 2. Az óvoda kizárólag a szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti beszámolóban.

 

4. 3. Az óvoda a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére  ... Ft (azaz ... forint) összegben az 1/2017. azonosító számú támogatás keretében elszámolva.”

 

4. 4. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:

- pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról: a kiadások tételes felsorolása (bizonylat kelte, kiállító neve, a kiadás jogcíme, a kiadás összege, a kifizetést igazoló dokumentum)

- szakmai tájékoztató a támogatás felhasználásáról

 

4. 5. A beszámoló elutasításáról és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a nemzetiségi önkormányzat 15 napon belül írásban értesíti az óvodát. Ha az óvoda a beszámolóra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a nemzetiségi önkormányzat határidő megjelölésével írásban felszólítja az óvodát a beszámoló benyújtására, a hiánypótlásra, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást az óvoda rendeltetésszerűen használta-e fel.

 

4. 6. A nemzetiségi önkormányzat elrendelheti a támogatás részleges- a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben az óvoda a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

 

4. 7. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt az óvoda az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

 

Perbál, 2017. ... hó....én

 

 

 

 

 

      _____________________                                        ______________________

Német Nemzetiségi Önkormányzat                                    Mézeskalács Óvoda

                Bakai Anikó                                                        Homonnai Ildikó

                    elnök                                                                      óvodavezető

 

 

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök                                                                       

 

122/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a mellékelt formában elfogadják a Perbál Község Római Katolikus Plébániájával kötött megállapodásukat:

 

Együttműködési megállapodás

 

mely létrejött egyrészről

 

Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2074. Perbál, Fő u. 6, adószáma: 15785844-1-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 785842, képviseli: Bakai Anikó elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat

másrészről

 

Perbáli Római Katolikus Plébánia (székhelye: 2074. Perbál, Hősök tere 1. , adószáma: 19835989113, számlaszáma: 11103303-75013736-36000001, képviseli: Harkai Gábor plébános) a továbbiakban Plébánia.

 

 – felek együttesen Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 115.§-a, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. §-a alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a német nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítéséhez, a nemzetiség kulturális autonómiájának biztosításához, a hagyományápolással, közgyűjteményekkel, a német nemzetiségnek Perbál településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos  tevékenységek ellátásához a nemzetiségi önkormányzat által az önkormányzat részére biztosított támogatás felhasználásának szabályait.

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

-          az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

-          a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet

 

 

I.

A támogatás forrása, összege

 

1. 1. A nemzetiségi önkormányzat 200.000,- Ft, azaz kettőszáz-ezer forint támogatás odaítéléséről döntött a Plébánia javára a …/2017.(VII.17.) NNÖ határozata alapján az önkormányzat 2017. évben nyert feladatalapú támogatási összegének terhére.

 

1. 2. A támogatás azonosító száma: 1/2017.

 

II. A támogatás folyósítása

 

2. 1. A nemzetiségi önkormányzat a támogatást egy összegben történő kifizetéssel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja és a szerződés aláírását követő 30 napon belül banki átutalással utalja át a Plébánia pénzforgalmi számlájára.

 

2. 2. A Plébánia tudomásul veszi, hogy az általa megadott pénzforgalmi számlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

 

III. A támogatás felhasználása

 

3. 1. A támogatást a Plébánia a 2017. IV. 24.-2018. 04. 30. közötti időszakban, a szerződés 3. 3. pontjában megjelölt támogatott tevékenységek megvalósítására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat döntésének megfelelően.

 

3. 2. A támogatási igény jogosságát, a támogatás felhasználását a nemzetiségi önkormányzat ellenőrizheti.

 

3. 3. Perbál Község Római Katolikus Szent-Anna temploma felújításának

támogatása                                                                                                                 200.000.-Ft

Az épület Perbál község. a községbe települt németajkú lakosság építészeti öröksége, műemlék.                                                                                                                                  

IV. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

 

4. 1. A Plébánia a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. május 15-ig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és megküldeni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

4. 2. A Plébánia kizárólag a szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti beszámolóban.

 

4. 3. A Plébánia a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére  ... Ft (azaz ... forint) összegben az 1/2017. azonosító számú támogatás keretében elszámolva.”

 

4. 4. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:

- pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról: a kiadások tételes felsorolása (bizonylat kelte, kiállító neve, a kiadás jogcíme, a kiadás összege, a kifizetést igazoló dokumentum)

- szakmai tájékoztató a támogatás felhasználásáról

 

4. 5. A beszámoló elutasításáról és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a nemzetiségi önkormányzat 15 napon belül írásban értesíti a Plébániát. Ha a Plébánia a beszámolóra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a nemzetiségi önkormányzat határidő megjelölésével írásban felszólítja a Plébániát a beszámoló benyújtására, a hiánypótlásra, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Plébánia rendeltetésszerűen használta-e fel.

 

4. 6. A nemzetiségi önkormányzat elrendelheti a támogatás részleges- a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Plébánia a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

 

4. 7. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Plébánia az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

 

Perbál, 2017. ... hó....én

 

 

 

      _____________________                                        ______________________

Német Nemzetiségi Önkormányzat                       Perbáli Római Katolikus Plébánia

                Bakai Anikó                                                             Harkai Gábor

                    elnök                                                                        plébános

 

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök