JEGYZŐKÖNYV

 

mely készült 2011. szeptember 23-án Perbál Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.


Jelen vannak:    Mayer József alpolgármester
                          Bálind Dénes képviselő  
                          Kemenczei Kálmán képviselő
                          Pregitzer György képviselő
                          Wentzel Ferenc képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Réz Zsolt jegyző
                                            

Távol maradt:    Varga László polgármester
                          Bárány Péter képviselő

Varga László polgármester távollétében Mayer József alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő képviselő megjelent (Varga László polgármester és Bárány Péter képviselő jelezte távolmaradását), így a Képviselő-testület határozatképes, ezért az ülést megnyitotta. Javasolta napirendi pont elfogadását.

Napirendi pont

1. Az önkormányzat likviditásának finanszírozásához szükséges 20.000.000,-Ft hitel felvételéről szóló kölcsönszerződés módosítása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

A Képviselő-testület a napirendi ponttal 5 igen szavazattal, egyhangúan egyetértett.

1. Az önkormányzat likviditásának finanszírozásához szükséges 20.000.000,-Ft hitel felvételéről szóló kölcsönszerződés módosítása

Varga László polgármester távollétében Mayer József alpolgármester felkérte dr. Réz Zsolt jegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a napirendi pontról.

Dr. Réz Zsolt jegyző elmondta, hogy szükséges a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezettel megkötött folyószámlahitel-szerződést módosítani, mert 2011. szeptember 24-én lejár a hitel visszafizetési határideje. A napokban kereste meg a Polgármesteri Hivatalt a Takarékszövetkezet hitelügyintézője, hogy a szerződés meghosszabbítása szükséges. Az új határidő így 2012. szeptember 23-ra módosulna. A feltételek nem változnak lényegesen az előző szerződéshez képest, a kamat mértéke kedvezőbb lesz. A mai napon történne meg az aláírás.

Wentzel Ferenc képviselő elmondta, hogy a Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottság a szeptember 21-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.


Varga László polgármester távollétében Mayer József alpolgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2011.(IX. 23.) számú határozata  hitelfelvétellel kapcsolatos pályázatról szóló döntésről szóló 23/2011.(II. 22.) KT. határozat módosításáról


Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy módosítja a 23/2011.(II. 22.) KT. határozatát és a mellékelt formában jóváhagyja a likviditás finanszírozására szolgáló 99-2011-004 számú hitelszerződés módosítását.

Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a polgármester úr távollétében a hitelszerződést írja alá.

Határidő:
hitelszerződések aláírására 2011. szeptember 24.
Felelős: alpolgármester

                                                                                              
Mayer József alpolgármester mivel több hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a megjelenést és 8 óra 14 perckor az ülést bezárta.


k. m. f.

     Varga László                                                                                                dr. Réz Zsolt
polgármester távollétében                                                                                     jegyző
Mayer József alpolgármester