JEGYZŐKÖNYV

 

mely készült 2011. augusztus 31-én Perbál Község Képviselő-testületének ülésén.


Jelen vannak:  Varga László polgármester
                          Mayer József alpolgármester
                          Bárány Péter képviselő
                          Kemenczei Kálmán képviselő)
                          Bálind Dénes képviselő  (3. napirendi pont tárgyalásakor érkezett)

Meghívottként jelen van: dr. Réz Zsolt jegyző
                                        Bors Andrea iskolaigazgató

Távol maradt: Wentzel Ferenc képviselő

Varga László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselőből - a polgármesterrel együtt – 5 fő képviselő megjelent (Bálind Dénes képviselő jelezte, hogy később érkezik, Wentzel Ferenc képviselő jelezte távolmaradását), így a Képviselő-testület határozatképes, ezért az ülést megnyitotta. Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint:

Napirendi pontok


1.    A településtisztaságról szóló 17/2009.(VI. 30.) ÖK. rendelet módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                        min. többség

2.    - 2010-2011. tanév tapasztalatairól a 2011-2012. tanév indításáról, az iskola, a napközi, a könyvtár helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
- 2011-2012. tanévi 1. és 2. félévi tantárgyfelosztás tervezetének elfogadása
- 2011-2012. tanévi órakeret és órakedvezmények jóváhagyása
- 2011. 09. 01-09. 30. időszakra túlóra és helyettesi pótlék előirányzat biztosítása
Ea.: Bors Andrea iskolaigazgató

3.     Solymári pedagógiai szakszolgálati megállapodás módosításának jóváhagyása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                         min. többség

4.    Döntés ÖNKIKI pályázat újabb fordulóján való indulásról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6.    Beszámoló a 2011. évi búcsú rendezvényeiről    
    Ea.: Varga László polgármester

7.          Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

8.          Egyebek
- Képviselő-testületi ülések rendje

A Képviselő-testület a napirendi pontok módosításával 5 igen szavazattal, egyhangúan egyetértett.

1.    A településtisztaságról szóló 17/2009.(VI. 30.) ÖK. rendelet módosítása

Varga László polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban több eset is történt, ami indokolja a rendelet módosítását.

Dr. Réz Zsolt jegyző elmondta, hogy a rendelet értelmében az vonható felelősségre, akinek az érdekében helyezték ki a hirdetést.

Bors Andrea iskolaigazgató 16 óra 20 perckor az ülésre megérkezett.

Varga László polgármester: Aki az előterjesztésben szereplő rendelettervezettel egyetért, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület a rendelettervezetet megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, majd a következő rendeletet alkotta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IX. 12.) számú rendelete a településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről szóló 17/2009.(VI. 30.) ÖK rendelet módosításáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló: 1995. évi LIII. törvény 46. §. /1/ bekezdés c. pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló, 2000 évi XLIII. tv.  31.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Perbál község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről szóló 17/2009.(VI. 30.) ÖK. rendeletét (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.    §

Az R 9. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

9. §

(1) Reklám és hirdetés csak vízoldékony vagy más, könnyen eltávolítható ragasztóval helyezhető el és csak az arra kijelölt reklámhordozóra. Műemléki vagy helyi védelem alatt álló vagy arra javasolt épületeken, közterületen álló fákon, emlékműveken, szobrokon reklámot és hirdetést elhelyezni tilos. Reklám és hirdetés csak a kijelölt reklámhordozóra helyezhető el, maximum A2-es méretben, reklámhordozónként maximum 1 db. példányban.


2.    §

Az R 26. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

                        26. §

(3) Jelen rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésében előírtak be nem tartásának e rendeletben meghatározott következményeiért és esetleges szankcióiért az köteles helytállni, akinek érdekében a reklámot, illetve hirdetést kifüggesztették.


Záró rendelkezések
3. §

(1)    Ezen rendelet 2011. szeptember 12-én lép hatályba.

(2)    A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Perbál, 2011. augusztus 29.
Varga László                                        dr. Réz Zsolt
 polgármester                                               jegyző    
2.    - 2010-2011. tanév tapasztalatairól a 2011-2012. tanév indításáról, az iskola, a napközi, a könyvtár helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
- 2011-2012. tanévi 1. és 2. félévi tantárgyfelosztás tervezetének elfogadása
- 2011-2012. tanévi órakeret és órakedvezmények jóváhagyása
- 2011. 09. 01-09. 30. időszakra túlóra és helyettesi pótlék előirányzat biztosítása
-    2010-2011. tanév tapasztalatairól a 2011-2012. tanév indításáról, az iskola, a napközi, a könyvtár helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Varga László polgármester megköszönte a beszámolót.

Varga László polgármester: Aki az 1. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:


Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanévének indításáról, az iskola, a napközi és a könyvtár helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanévének indításáról, az iskola, a napközi és a könyvtár helyzetéről szóló beszámolót a mellékelt formában elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző


- 2011-2012. tanévi 1. és 2. félévi tantárgyfelosztás tervezetének elfogadása

Bors Andrea iskolaigazgató elmondta, hogy az óraszám nem változott. Sikerült egy helybeli matematikatanár felvenniük, ez nem befolyásolja az óraszámot. Kiegészítette még azzal, hogy a végleges formában meg lesznek jelölve a tanárok végzettsége. A megtakarítással kapcsolatban elmondta, hogy csak kisebb összegeket tudnak megtakarítani.

Varga László polgármester hozzáfűzte, hogy jelentős változások lesznek, ha az állam átveszi a fenntartást.

Varga László polgármester: Aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanév I. és II. félévi tantárgyfelosztás tervezetének jóváhagyásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanév I. és II. félévi tantárgyfelosztási tervét a mellékelt formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző


-    2011-2012. tanévi órakeret és órakedvezmények jóváhagyása

Bors Andrea iskolaigazgató elmondta, hogy az oktatási szakértő szerint is jobb, ha túlórában vagy óraadó tanárral oldják meg az oktatást.

Varga László polgármester: Aki a 3. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanévre vonatkozó heti óratömegének és a pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanévi engedélyezett heti óratömegét a mellékelt táblázat alapján 351 órában határozza meg. Ebből 346 óra a kötelező óratömeg, + 5 óra fejlesztést biztosít a Képviselő-testület.
A testület a 2011/2012 tanévben az engedélyezett pedagógus álláshelyek számát 16,5 főben határozza meg

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Bors Andrea iskolaigazgató elmondta, hogy jogszabályban meghatározott százalékot lehet órakedvezményként felhasználni. Tájékoztatásul elmondta, hogy az iskola újabb 3 évre elnyerte az ÖKO iskola címet.

Varga László polgármester: Aki a 4. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanévi órakedvezmény biztosításáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanévben a 8 osztályfőnöki és 2 munkaközösségi (alsós, felsős) órakedvezmények mellett támogatja a német munkaközösség további működését és az ahhoz szükséges +1 órakedvezményt. A 2010-2011. tanévben engedélyezett ÖKO munkaközösségi órakedvezményt ezzel egyidejűleg visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző


- 2011. 09. 01-09. 30. időszakra túlóra és helyettesi pótlék előirányzat biztosítása

Dr. Réz Zsolt jegyző javasolta, hogy a határozati javaslatból kerüljön ki a 2. bekezdés, mert módosítani kell hozzá a költségvetést. Csak szeptemberre tud az igazgató asszony pontos adatokat szolgáltatni, ezért lett csak egy hónapra megállapítva a túlóra és a helyettesítési pótlék.

Varga László polgármester: Aki az 5. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg !

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 2011. 09. 01-09. 30-ig túlóra és helyettesítési pótlék előirányzat biztosításáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 2011. 09. 01-09. 30-ig 187.500,-Ft túlóra és 137.500,-Ft helyettesítési pótlék keretet biztosít a 2011. évi költségvetés tartalék keret terhére.

Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítását a fentieknek megfelelően készítse elő a soron következő testületi ülésig.

Határidő: pótelőirányzat biztosítására 2011. 09. 01.
          költségvetési rendelet módosítására 2011. 09. 26.
Felelős: jegyző


-    Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjének kiegészítése

Bors Andrea iskolaigazgató elmondta, hogy az iskola házirendjének a kiegészítéséről van szó. Az SZMK, DÖK elfogadta. Csak a szülő írásos kérelmére lehet felvenni a gyerekeket a tanulószobába. Szeretnék a szülőket segíteni, hogy biztonságba tudhassák a gyermeküket.

Varga László polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:


Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjének kiegészítéséről

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjének kiegészítését a mellékelt formában elfogadja.


Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

1.    sz. melléklet

TANULÓSZOBAI HÁZIREND

1.    A tanulószobai foglalkozáson szaktanári javaslatra vagy a szülő kérésére vehet részt a tanuló.
2.    A tanulószobába beiratkozott tanuló köteles 2 óra tanulási időt kitölteni. (Kivétel: az a nap, amikor szakköri, különórai vagy egyéb, szülő által igazolt elfoglaltsága van.)
3.    A tanulószobára járó gyermek a 2 órai tanulási idő alatt felzárkóztató, hiánypótló feladatokat is kaphat a tanulószobát vezető pedagógus vagy a szaktanár kérése alapján.
4.    A tanulószobából 1 hónapra kizárható az a tanuló, aki 3 alkalommal igazolatlanul távol marad, vagy súlyos fegyelmi vétséget követ el. Halmazati okból véglegesen is kizárható a tanuló.
5.    A tanulószobai foglalkozásokon a tanulóknak az írásbeli és szóbeli házi feladatokat egyaránt meg kell oldaniuk.
6.    Az iskola területét a foglalkozás ideje alatt TILOS elhagyni!
7.    A tanulási idő alatt a tanuló köteles csendben felkészülni a másnapi órákra, társait nem zavarhatja hangoskodással.
8.    A tanulószobás tanár a tanulók írásbeli és szóbeli feladatait egyaránt számon kérheti és ellenőrizheti.
9.    A tanuló a tanulószobáról csak a szülő által jelzett időpontban távozhat.

•    Tanulók délutáni iskolában tartózkodása: 7. oldal 2. 3. pont kiegészítése
A tanuló az iskola területén iskolaidőben és tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt, ezen felül csak a szülő felelősségére tartózkodhat. Az iskola területén a tanítási idő után is a tanulónak kötelessége betartania a kulturált magatartás és a házirend szabályait. Amennyiben a tanuló zavarja a délutáni foglalkozásokat, a pedagógus az iskola területéről hazaküldheti, ill. visszatérő rendbontó magatartás esetén nevelőtestületi határozat alapján az iskola területéről délutánra kitiltható.

3.    Solymári pedagógiai szakszolgálati megállapodás módosításának jóváhagyása

Varga László polgármester elmondta, hogy kötelezően ellátandó feladatról van szó. Perbálon kistérségi társulás keretében Solymár látja el a feladatot.

Dr. Réz Zsolt jegyző elmondta, hogy 8 önkormányzat hozta létre a társulást. Heti 1 órában jár a logopédus. A szakszolgálat hiánya részben abból adódott, hogy a gyerekek hiányoztak a foglalkozásokról. Perbálon jól működött, a gyerekek rendszeresen jártak a foglalkozásokra. Más települések miatt Perbálnak is viselnie kell az anyagi következményeket. Változás lesz abban is, hogy a keletkező hiányt annak kell majd viselnie, aki miatt kialakult.

Bálind Dénes képviselő 17 óra 17 perckor az ülésre megérkezett, így a testület létszáma 6 főre emelkedett.

Varga László polgármester: Aki az 1. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Solymári pedagógiai szakszolgálati megállapodás módosításának jóváhagyásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Solymári pedagógiai szakszolgálati megállapodás módosítását a mellékelt formában jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított szerződést írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Varga László polgármester: Aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2011. (VIII. 31.) számú határozata a Solymári pedagógiai szakszolgálat 2010. évi hiányának finanszírozásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Solymári Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi hiányát Perbál 2009. 01. 01-i lakosságszáma alapján 408.525,-Ft összegben a 2011. évi költségvetés tartalék keretének terhére biztosítja.
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az összeget Solymár Nagyközség Önkormányzatának 11742245-15390125 számú számlájára 2011. december 31-ig utalja át.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bors Andrea iskolaigazgató 17 óra 24 perckor távozott az ülésről.

                
4.    Döntés ÖNKIKI pályázat újabb fordulóján való indulásról

Varga László polgármester elmondta, hogy az ÖNHIKI pályázat többfordulós. Az első fordulón nyertek.

Dr. Réz Zsolt jegyző javasolta, hogy a képviselő-testület most ne döntsön az ÖNHIKI pályázaton való indulásról, célszerű a III. fordulóban indulni.


5.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A tájékoztatást a Képviselő-testület egyhangúan tudomásul vette.


6.    Beszámoló a 2011. évi búcsú rendezvényeiről

Dr. Réz Zsolt jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a július 18-i ülésen megállapított közterület használati díjat nem tudták a búcsúsok vállalni, ezért engedményt kellett tenniük. Összesen 251.600,- forintot tudtak megfizetni.

Varga László polgármester hozzátette, hogy az esős időjárás miatt kompromisszumot kellett kötni velük. A vendéglátást a tavalyi cég vállalta el.

Bárány Péter képviselő szerint jó, hogy rugalmasan lett kezelve a búcsúsok ügye.

Varga László polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfeltartással szavazza meg!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2011. (VIII. 31.) számú határozata a 94/2011(VII.18.) és a 95/2011.(VII.18.) számú KT. határozatok módosításáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 94/2011.(VII.18.) és a 95/2011.(VII.18.) számú KT. határozatokat a mellékelt szerződés jóváhagyásával módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

    
7.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Varga László polgármester elmondta, hogy összességében pozitív véleményeket hallott a búcsúról. Le kell vonni a tapasztalatokat. Szerinte a civil szervezetek jobban kivehetnék a részüket a munkából. Két hét múlva kerül megrendezésre a Perbálfeszt, melyet a közalapítvány rendez az örökségvédelmi nap keretében. Tájékoztatásul elmondta, hogy búcsúkor letették az óvoda alapkövét. Jelenleg 3 helyszínen folyik az óvodai munka. A költöztetésnél nagyon sokat dolgoztak az óvónők és dolgozóink.

Bárány Péter képviselő: Befejeződik-e az építkezés határidőre?

Varga László polgármester elmondta, hogy jelenleg látványos munka zajlik. Az ütem szerint haladnak. A zsámbéki bölcsődét 4,5 hónap alatt építették fel. Esélyt lát arra, hogy határidőre befejezik.

Kemenczei Kálmán képviselő 18 órakor rövid időre távozott, így 5 főre csökkent a képviselő-testület létszáma.

Varga László polgármester továbbá elmondta, hogy lesznek biztos költségek, de előfordulhatnak váratlan kiadások is.

Kemenczei Kálmán képviselő 18 óra 05 perckor visszatért az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 6 főre emelkedett.

Varga László polgármester továbbá elmondta, hogy a szennyvíztelepet felújítják. A munka nagyobb részét elvégezték már. Sajnos a tolózárak cseréje csúszik.

Bárány Péter képviselő 18 óra 10 perckor rövid időre távozott, így 5 főre csökkent a képviselő-testület létszáma.

Kemenczei Kálmán képviselő: A vízátvétel ügye hol tart?

Varga László polgármester elmondta, hogy eddig érdemi információ nem érkezett.

Bárány Péter képviselő 18 óra 12 perckor visszatért az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 6 főre emelkedett.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót, majd a következő határozatot hozta:

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2011.(VIII. 31.) számú határozata a polgármester úr  két ülés között történt eseményekről szóló beszámolójának elfogadásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a polgármester úr két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

       
8.    Egyebek

-    Képviselő-testületi ülések rendje

Pregitzer György képviselő javasolta, hogy a képviselő-testületi ülések hétfőnként 17 órakor kezdődjenek. Kérte, hogy valamilyen rendszer szerint legyen összeállítva a munkaterv. Szerinte a hónap utolsó hétfője lenne a legalkalmasabb. Ez nagyban megkönnyítené a szervezést.

Bárány Péter képviselő támogatni tudja Pregitezer György képviselő javaslatát.Varga László polgármester mivel több hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a megjelenést és 18 óra 30 perckor az ülést bezárta.k. m. f.Varga László                                                                                                    dr. Réz Zsolt
polgármester                                                                                                          jegyző