VÁLASZTÁS

2006 . szeptember 26 .

TÁJÉKOZTATÓ AZ ŐSZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKHOZ 

Tisztelt perbáli Polgárok!
1. Ismét választunk
Október 1.-én ismét az urnák elé járulunk, hogy megválasszuk a településünk közössége nevében az önkormányzati jogokat gyakorló képviselőket, és a település első embereként funkcionáló polgármestert, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselőit.
Néhány szóban magáról az önkormányzatiságról. Az Önkormányzatiság 16 éve váltotta fel a központi irányítású helyi igazgatási rendszert, a „tanács-rendszert”. Az 1990 óta fennálló szabályozás szerint a település lakossága maga jogosult az önkormányzati jogok gyakorlására, azaz az önigazgatásra.

Ez persze a törvényes keretek között értendő, hiszen Magyarország valamennyi településének valamennyi lakosára ugyanazon országos jogszabályok kötelezőek –lakóhelytől függetlenül. A törvények által meghatározott körben-az ún. helyi közügyekben- viszont a választópolgárok helyi közösségét illeti meg az önigazgatás joga. A lakosok e jogukat nagyobb részben választott képviselőik útján gyakorolják, részben, pedig közvetlenül, -helyi népszavazás útján.A helyi képviselő és polgármester választás arról szól, hogy a helyi polgárok az ön-kormányzáshoz való jogaikat egyes polgártársaikra bízzák, akik vállalják e felkérés szerint a választóik képviseletét. Fontos, hogy a bizalmat nyert polgármester ill. képviselő az összes perbáli polgár érdekében és nevében köteles munkáját végezni, nem csak az Őt támogatókért.
A helyi közügyek intézését a lakosok helyi képviselőik, ill. (közvetlenül, vagy közvetve a képviselőkön keresztül – választott tisztségviselőikre bízzák. Helyi közügyek különösen,
a mindennapi életünkben nélkülözhetetlen közüzemi szolgáltatások, az óvodai-iskolai nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás, vagy akár a nyilvános könyvtár, a Közösségi ház közművelődési célú szolgáltatásai éppúgy, mint a helyi adóztatás, a köztisztaság, a rendeleti előírásokat megszegők felelősségre vonása, stb.
E szerteágazó feladatok zömét a választott önkormányzat által fenntartott szervezetek (Iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal, stb.) látják el. Irányításukért, a gazdálkodás biztonságáért, a törvényesség betartásáért, pedig az egész “gépezet” működtetésére hivatott – választott és kinevezett – vezetők (polgármester, intézményigazgatók, jegyző) felelnek.

Fontos dolog, hogy a helyi polgárok közössége nevében a fenti jogokat a Képviselők gyakorolják. Az Ő megválasztásuk tehát nagyon komoly döntés, mely négy évre meghatározza a település működésének arculatát. Jelen tájékoztató az önkormányzati joggyakorlás rendszerét, éppen a döntés felelőssége miatt mutatja be.
 A megválasztott Képviselő-testület, amely önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül.
Gyakorlatilag tehát a helyi közügyekben a Képviselő-testület mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes.

 

2. Az Önkormányzat működéséről röviden…
Az önkormányzat döntéseit a Polgármester által vezetett képviselőtestületi üléseken hozza meg. Az ülések- éppen a lakosság nevében történő döntés hozatal miatt- nyilvánosak. Az ügymenetbe való külső beavatkozás viszont-éppen a képviselőkre ruházott döntési jog miatt- korlátozott.
Az önkormányzati döntések legfőbb korlátja tehát az állami jogszabályok rendszere, ezért az Önkormányzati döntés előkészítést és végrehajtást a Polgármesteri Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatal “a képviselő-testület hivatala”, melyet jogvégzett jegyző vezet – előkészítve a helyi döntések jogszerű tervezeteit, összehangolja azokat az állam törvényeivel. Ez nagyon fontos és pontos együttműködést igényel a Képviselőtestület, a Polgármester, és a Hivatal között.
A szakapparátus (polgármesteri hivatal) vezetője, a Jegyző napi munkakapcsolatban van a Polgármesterrel, aki önálló feladatkörei mellett a Képviselőtestület vezetője is. Az önkormányzati döntések törvényes előkészítése tehát éppen ezen a közös munkán alapul, mely előkészítés a Képviselőtestületi határozatok formájában ölt formát. A Képviselők személyes meggyőződésből, de a település egészének érdekeit szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket.
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati döntés előkészítés mellett – kettős funkciója miatt- ellátja a központi (állami) jogszabályok végrehajtását is, azaz gondoskodik a felsőbb szervek-közigazgatási hivatal, minisztériumok, kormány) rendelkezéseinek végrehajtásáról is, összegezve: ellátja a helyi közigazgatást (hatósági igazgatást). E tevékenységre nézve a Képviselő-testületnek nincsen feladat és hatásköre.

3. A választás menete

A választást megelőzően 2006. szeptember 8.-án, 16. 00 óráig lehet jelöltet állítani polgármesternek, képviselőnek. Képviselőjelöltséghez 17 darab, polgármester-jelöltséghez 51 darab –érvényes kitöltött- ajánlócédula szükséges.
A választást a köztársasági elnök- a kisebbségi választást a helyi választási bizottság – 2006. október 1.-re tűzte ki, ezen a napon reggel 6.00 órától este 19.00 óráig választás lesz Perbálon. Amíg a polgármester és képviselőválasztás a szokásos módon a közösségi házban és az iskola étkezőjében lesz, addig a szlovák és német kisebbségi képviselő-választásra egyaránt az iskola alsó tagozatának épületében kerül sor, erre kijelölt külön szavazókörben. A kisebbségi választáson csak az vehet majd részt, aki előzetesen-július 15.-ig- regisztrálta magát az adott kisebbség tagjaként.
A választás eredményét a Helyi Választási Bizottság fogja megállapítani. A helyi választási Bizottság tagjai:
Elnök: Tóth Lászlóné, Perbál, Béke u. 4.
Elnök helyettes:   Hauck Györgyné, Perbál, Kossuth u. 10.
Tag: Pál Istvánné, Perbál, Jókai u. 22. sz. alatti lakosok.
Pót tag : Tóth Gyuláné, Perbál, Petőfi S. u. 24.
 

A szavazókörökben szavazatszámláló bizottság működik, melyeknek feladata a szavazás törvényes lebonyolítása. Tagjai:
1.      számú szavazókör:
1. ) Elnök:                                          Földi Lőrincné, Perbál, Fő u. 21.
2. ) Tag :                                            Bernáth Jánosné, Perbál, Rákóczi u. 31
3. ) Tag:                                        Flórián Jánosné, Perbál, Kossuth u. 46.
4. )       Delegált tag- FIDESZ-KDNP jelölő szervezet részéről:       
Kúti Sándor, Perbál, Rákóczi u. 33.
5. )       Delegált tag-Mészáros Gábor egyéni jelölt részéről:
Csörgő Levente, Zsámbék,  Rácváros u. 28.
Póttag:                                            
Czang Éva, Perbál, Hunyadi u. 25.
Csuri Istvánné, Perbál, Hunyadi u. 26/a

Jegyzőkönyvvezető:Lenthár Jánosné köztisztviselő
2.     számú szavazókör:
1. )Elnök:                                           Mátéffy Imre, Perbál, Fő utca 17.
2. )Tag:                                              Albitz Ferencné, Perbál, Dózsa u. 19.
3.) Tag                                          Földi Mária, Perbál, Fő utca 21.
4.) Delegált tag:        FIDESZ-KDNP jelölő szervezet részéről:
Csibi Lászlóné, Perbál, Futó u. 4.
5.) Delegált tag: Mészáros Gábor, egyéni jelölt részéről:
Püspök Annamária, Budajenő, Ady u. 47. 
Póttag:Treszler Istvánné, Perbál, Táncsics u. 13.
Bodnár Rafaelné, Perbál, Szabadság u. 5.
Jegyzőkönyvvezető:Marádicsné Drenda Mária, köztisztviselő

3.     számú (kisebbségi) szavazókör:
Elnök: Pintér Jánosné, Perbál, Táncsics u. 1.
Elnök helyettes: Steiner István,  Perbál, Szabadság u. 39.
Tag: Mátéffy László, Perbál, Fő u 17.
Tag: Várfalvi Miklósné, Perbál, Szabadság u. 44.
Tag: Horváth Klára Luca, Perbál, Verseny u. 3.
Jegyzőkönyvvezető: Keresztúri Lászlóné, Köztisztviselő
A helyi választási bizottságba, és a szavazatszámláló bizottságokba (együtt választási bizottságok) a jelölő szervezetek, és a jelöltek további egy-egy tagot delegálhatnak.
A helyi választási iroda választások előkészítésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, a technikai feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami feladatot ellátó szervek. A helyi választási iroda tagjai:
Vezető: Dr. Malik Dean
Vezető-helyettes: Fekete Tiborné
Tag: Keresztúri Lászlóné
Tag: Marádicsné Drenda Mária,
Tag: Lenthár Lajosné
Tag: Siklósi Árpádné

Kívánom, hogy minél nagyobb számban vegyünk részt a választáson, minél bölcsebb döntést hozva!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket,

 

Tisztelettel: Dr. Malik Dean  HVI vezető

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések