Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

2015 . március 10 .

Belterületi égetésre vonatkozó szabályok

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a település belterületére vonatkozó tűzgyújtási szabályokat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2009.(VI. 30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az egészséges, károkozóktól és kártevőktől mentes és egyébként alkalmas kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. A vastagabb ágakat – ahol a háztartásokban arra lehetőség van – tüzelőanyagként kell felhasználni. Az égetés során csak a helyben (telken belül) keletkezett avar semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

A kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag az alábbi időszakban engedélyezett:
Március 1-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 30-ig. December 1-től február 28-ig, valamint június 1-től augusztus 31-ig a kerti hulladék nyílttéri égetése szigorúan TILOS. Szombat, vasárnap, valamint ünnepnapon és munkaszüneti napon az avar és kerti hulladék égetése szigorúan TILOS. Kerti hulladék égetése a hét napjai közül hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken engedélyezett, kivéve, ha ezen napok valamelyike munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, illetve annak minősül.

Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős és szeles időben, valamint az illetékes minisztérium által rendeletileg meghatározott tűzgyújtási tilalom idején !
A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen. Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, poroltó készülék, homok, stb.) gondoskodni. Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

Különösen fontos, hogy az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait). Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról. A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás. A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

Tilos az avar- és kerti hulladék nyílttéri tüzelése egészségügyi, gyermek, oktatási és közintézmények, sportlétesítmények nyitvatartási ideje alatt, az intézményektől mért 150 m-es távolságon belül.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 24/2013.(XII. 20.) számú rendelet alapján AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGSÉRTŐIVEL SZEMBEN 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig TERJEDŐ KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG ÉS 5.000-Ft-tól 50.000,-Ft-ig TERJEDŐ HELYSZÍNI BÍRSÁG SZABHATÓ KI !

Külterületi égetésre vonatkozó szabályok

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (új OTSZ) melynek értelmében megváltoznak a szabadtéri külterületi tűzgyújtás szabályai. Az új OTSZ értelmében külterületen, maximum 10 ha nagyságú egybefüggő területen és kizárólag a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető égetés. Az engedélyre irányuló kérelmet a területileg illetékes tűzvédelmi hatósághoz, 3.000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátva kell benyújtani, amelyet a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírál el.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság címe a következő:
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉRDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGE,
2030. Érd, Fehérvári út 79/a,
postacím: 2031. Érd, Pf.: 26.
Tel/fax: 23/524-570, e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét és címét,
 • az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal, vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 • az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc)
 • az irányított égetés indokát,
 • az égetéssel érintett terület nagyságát,
 • az égetés folyamatának pontos leírását,
 • az égetést végző személyek nevét, címét,
 • az égetés felügyeletét biztosító személy nevét, címét és mobiltelefon számát,
 • a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket, és
  a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, valamint az égetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni és a parázslást vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal meg kell szüntetni.

Tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése során követendő szabályok:
Az irányított égetés esetén a tarlót minden oldalról felgyújtani, valamint a lábon álló gabona mellett tarlót égetni TILOS !
A tarlót égetés előtt 3 méter szélességben körül kell szántani, vadriasztást kell tartani, a fasorok védelme érdekében legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
Amennyiben 10 ha-nál nagyobb területen szükséges tarlót égetni, az csak és kizárólag szakaszosan végezhető. A tarló égetése során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámokkal, megfelelő létszámú kioktatott személy jelenlétét biztosítani kell !

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE ESTÉN A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT SZAB KI, MELYNEK MÉRTÉKE 100.000,-Ft-tól 3.000.000,-Ft-ig TERJEDHET !

dr. Réz Zsolt
jegyző

 

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések