Tájékoztató a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

2009 . július 29 .

T Á J É K O Z T A T Ó
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzőjének javaslata alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegű – vissza nem térítendő – támogatást állapíthatnak meg.
 Ki részesülhet támogatásban?
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, ha
• családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem haladta meg, és
• részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §- a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és
• a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.
  Ki nem jogosult támogatásra?
  Nem jogosult támogatásra az a személy,
• akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
• akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban,
• aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja. 

  Mi minősül krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező
• a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette,
• jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent,
• lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége törlesztő részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben emelkedett,
• egészségi állapota indokolja.
  Milyen összegben engedélyezhető a támogatás?
  A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer – különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer – forint.
 Hol és hogyan igényelhető a támogatás?
  A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be.
  A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerű csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat.
  Kérjük a formanyomtatvány részét képező „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” elnevezésű útmutatót – mely segítséget nyújt a nyomtatványon szereplő adatok pontos kitöltéséhez (így különösen a jövedelem meghatározásához, a kérelemhez csatolandó szükséges mellékletekről, stb.) – feltétlenül tekintse át a kitöltés előtt. 
  A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.
 
Hogyan történik a támogatás megállapítása és folyósítása?
 
A települési önkormányzat jegyzője a hozzá az előírt formanyomtatványon,a szükséges mellékletekkel benyújtott kérelmeket egyrészt ellenőrzi, hogy azt megfelelően és hiánytalanul töltötték-e ki, továbbá az előírt igazolásokat ahhoz benyújtották-e, másrészt a megfelelően kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja, hogy a kérelmező a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel-e.  A jegyző gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felel meg. 
  A jegyző az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges mellékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás elbírálására jogosult illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, illetve – rendkívül indokolt esetben – 5 munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a támogatás összegéről.
 A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – a támogatás megállapításáról hozott határozat megérkezését követő – 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról.
  A támogatás pénzügyi forrása
 A támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkező előirányzat biztosítja.
 
Az előirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetőleg a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 2009. november 15-éig befizetést teljesíthetnek. A felajánlások a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10032000-00285575-50000067 számú számlaszámára teljesíthetők.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések