Tájékoztató

2009 . január 28 .

Tájékoztató
a vendéglátás üzletkörben vezetendő
készletforgalmi nyilvántartásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Közlöny 174. számában 2008. december 9-én kihirdetésre került az egyes adó- és járulék törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény, amely módosította a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. § (10) bekezdését is, melynek értelmében a vendéglátás üzletkörben alkoholterméket forgalmazó nem jövedéki engedélyes kereskedők az alkoholtermékek forgalmának adatairól napi nyilvántartást kötelesek vezetni 2009. február 1-jétől.

A Jöt. 110. § (10) bekezdése szerinti napi nyilvántartáshoz kapcsolódó részletszabályok a 192. számú Magyar Közlönyben, a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendeletet módosító 38/2008. (XII. 31.) PM rendelettel kerültek meghatározásra.

Általános tudnivalók

A vendéglátás üzletkörökbe – Melegkonyhás vendéglátóhely (2110), Cukrászda (2120), Italüzlet (2130), Egyéb vendéglátóhely (2140), Zenés szórakozóhely (2150), Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha (2300), Rendezvényi étkeztetés (2400) – tartozó működési engedélyes kereskedőnek (a továbbiakban: vendéglátó) az alkoholtermék forgalmának adatait, azaz az alkoholtermék nyitókészletét, az adott napon beszerzett alkoholtermék mennyiségét, az adott napon értékesített alkoholtermék mennyiségét és az alkoholtermék adott napra vonatkozó zárókészletét literben, egy tizedesjegy pontossággal, összesítetten (naponta) kell rögzítenie.

A vendéglátó köteles a 2009. január 31-én készletezett alkoholtermékek mennyiségét üzletenként megállapítani és azt 2009. február 1-jei nyitvatartási idejének kezdetéig a készletforgalmi nyilvántartásának 2009. február 1-jei nyitókészleteként rögzíteni.

A nyilvántartást manuálisan (papír alapon, készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatvány alkalmazásával) vagy elektronikus formában (számítógépes nyilvántartó program alkalmazásával) lehet vezetni.

A készletforgalmi nyilvántartásban a tárgynapra vonatkozó adatokat legkésőbb az üzlet tárgynapot követő nap nyitvatartási idejének kezdetéig – folyamatos nyitva tartás esetén a tárgynapot követő napon 9 óráig – kell bejegyezni.

A készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatvány alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók

A készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatványként (a továbbiakban: formanyomtatvány) térítés ellenében a vám- és pénzügyőri hivatalokban vagy a regionális ellenőrzési központokban beszerezhető, sorszámozott oldalakból álló szigorú számadású formanyomtatvány alkalmazható.

A fentiekben ismertetett formanyomtatványon kívül bármilyen, sorszámozott, összefűzött nyomtatvány (például füzet) is alkalmazható, azonban ebben az esetben a nyilvántartást az illetékes vám- és pénzügyőri hivatallal hitelesíttetni kell.

Amennyiben a gazdálkodó nyilvántartásként saját – nem a vámhatóság által rendelkezésre bocsátott – formanyomtatvány kíván alkalmazni, azt legkésőbb 2009. január 20-ig köteles hitelesítésre az illetékes vám- és pénzügyőri hivatalhoz benyújtani. Az illetékes vám- és pénzügyőri hivatal a nyomtatvány hitelesítését 2009. január 31-éig elvégzi.

A nyilvántartást üzletenként kell vezetni. Üzlet alatt az eladóteret és az eladótér alkoholtermékekkel történő ellátását biztosító raktárt kell érteni.

Amennyiben a vendéglátó egy helyen például: a székhelyen, a telephelyen vagy a fióktelepen belül (a továbbiakban: telephely) több üzletet üzemeltet és azok alkoholtermékekkel való ellátását egy közös – azonos vagy eltérő telephelyen lévő – raktárból (a továbbiakban: központi raktárból) végzi, üzletnek az előzőek szerinti üzletek és a központi raktár együtt minősül. Az előbbiek szerinti üzletre a vendéglátónak egy összevont készletforgalmi nyilvántartást kell vezetnie azzal, hogy a nyitó és zárókészletre vonatkozó összesített mennyiségi adatokat az üzlet részét képező egyes üzletekre és a központi raktárra is megbontva kell rögzíteni. Ez esetben a beszerzett és az értékesített mennyiséget kizárólag a központi raktár tekintetében kell rögzíteni.

Amennyiben a vendéglátó több olyan telephellyel (például Budapesten más-más kerületben vagy különböző városokban) rendelkezik, amelyen belül egy vagy több üzletet üzemeltet és azok alkoholtermékkel történő ellátását központi raktárból végzi, akkor is elegendő egy összevont készletforgalmi nyilvántartást vezetni a fentiek figyelembevételével.

Abban az esetben, ha a központi raktár az üzletek telephelyétől eltérő telephelyen van, a vendéglátó köteles az összevont készletforgalmi nyilvántartás vezetésének helyét a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz bejelenteni.

A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos szabályok

A formanyomtatvány beszerzett mennyiségre vonatkozó rovatában kell szerepeltetni (például a jövedéki engedélyes kereskedőtől vagy a központi raktárból érkezett alkoholtermék mellett) a vendéglátó másik üzletéből átvett alkoholtermék mennyiségét. Az értékesített mennyiség rovatban kell szerepeltetni az étel vagy cukrászati készítmények készítéséhez, valamint amennyiben a vendéglátó kereskedelmi szálláshely szolgáltatás nyújtását is végzi, a szálláshelyi vendégszobában (lakosztályban) történő fogyasztásra kiadott, illetve a vendéglátó másik üzletébe átadott alkoholtermék mennyiségét is.

A készletforgalmi nyilvántartás tintával, olvashatóan kell kitölteni. Amennyiben a készletforgalmi nyilvántartásba téves adat kerül bejegyzésre, azt vízszintes vonallal történő áthúzással kell javítani úgy, hogy az eredeti bejegyzés továbbra is olvasható maradjon. A javított adatot az áthúzott fölé kell írni, a több számjegyből álló szám esetén minden számjegyet javítani kell. A javítás mellett szerepeltetni kell a javítás időpontját és a javító személy aláírását.

Abban az esetben, ha vendéglátó több üzletet üzemeltet és azok alkoholtermékkel történő kiszolgálása központi raktárból történik, a nyomtatvány rovatainak kitöltése során köteles a készletforgalmi nyilvántartás hátsó lapján szereplő táblázatban – a sorszámok folyamatos felhasználásával – az üzleteinek és/vagy központi raktárának címét, működési/telephelyengedély számát szerepeltetni. Az első sorszámot a központi raktárhoz kell rendelni. A készletforgalmi nyilvántartás „üzlet sorszáma” rovatban a készletforgalmi nyilvántartás hátsó lapján szereplő táblázatban az üzlet(ek)hez/központi raktárhoz rendelt sorszámokat kell alkalmazni.

Számítógépes nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos tudnivalók

Számítógépes nyilvántartásként a vámhatóság internetes honlapjára felhelyezésre kerülő (www.vam.gov.hu) térítésmentesen letölthető készletforgalmi program, illetve a kereskedelmi forgalomban megvásárolható (például számlázó programhoz kapcsolt) program alkalmazható.

A készletforgalmi nyilvántartásként vendéglátó által egyéb célból már eddig is alkalmazott program (programok) vagy a vendéglátóhelyi készletforgalom adatainak napi rögzítésére külön készített nyilvántartó program az alábbiak figyelembevételével használható.

Amennyiben a vendéglátó a készletforgalmi nyilvántartását az előzőekben ismertetett számítógépes programmal kívánja vezetni, azt legkésőbb 2009. január 31-éig köteles a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal útján a regionális ellenőrzési központhoz – a számítógépes program beazonosíthatóságát biztosító adatok megadásával – bejelenteni, és nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az általa használt program megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A regionális ellenőrzési központ a vendéglátó által a fentiek szerint bejelentett programot legkésőbb 2009. július 31-éig felülvizsgálja, és annak készletforgalmi programként történő használatát határozatban engedélyezi vagy azt elutasítja.

Ha a vendéglátó a fentiek szerinti bejelentést és a nyilatkozatot megteszi, akkor a bejelentett számítógépes programot a vámhatóság jóváhagyó határozatának meghozataláig, illetve – esetleges elutasítás esetén – legfeljebb az ilyen tartalmú határozat meghozataláig alkalmazhatja.

Amennyiben a vendéglátó több – különböző telephelyen található – vendéglátás üzletkörbe tartozó üzletet működtet – feltéve, hogy valamennyi telephely azonos nyilvántartó programot használ – a bejelentést és a nyilatkozatot csak egyszer, az összes telephely felsorolásával kell megtenni a vendéglátó székhelye szerint illetékes regionális ellenőrzési központhoz.

A regionális ellenőrzési központok, illetve vám- és pénzügyőri hivatalok elérhetősége vámhatóság internetes oldalán a http://vam.gov.hu/Szakterületek/Jövedéki szakterület/Jövedéki hivatalok elérhetőségei menüpont alatt található meg.

További információk a vámhatóság internetes oldalán a http://vam.gov.hu Aktualitások menüpont alatt találhatóak.

Vám- és Pénzügyőri Hivatal ………………………………………………….

A készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatványt megvizsgáltam, azt rendben találtam, 1 X 31 = 31 lappal hitelesítettem.

……………………………. 20… ………………… hó ……-n

                                                    P.H.                                                 …………………………………..
                                                                                                                                pénzügyőr

A készletforgalmi nyilvántartást formanyomtatvány nyilvántartásba véve ……………. tételszám alatt.

            Tudnivalók a készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatvány alkalmazásáról

A formanyomtatványon a vendéglátás üzletkörökbe – Melegkonyhás vendéglátóhely (2110), Cukrászda (2120), Italüzlet (2130), Egyéb vendéglátóhely (2140), Zenés szórakozóhely (2150), Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha (2300), Rendezvényi étkeztetés (2400) – tartozó működési engedélyes kereskedőnek (a továbbiakban: vendéglátó) az alkoholtermék forgalmának adatait, azaz az alkoholtermék nyitókészletét, az adott napon beszerzett alkoholtermék mennyiségét, az adott napon értékesített alkoholtermék mennyiségét és az alkoholtermék adott napra vonatkozó zárókészletét literben, egy tizedesjegy pontossággal, összesítetten (naponta) kell rögzítenie.

A beszerzett mennyiségre vonatkozó rovatban kell szerepeltetni (például a jövedéki engedélyes kereskedőtől vagy a központi raktárból érkezett alkoholtermék mellett) a vendéglátó másik üzletéből átvett alkoholtermék mennyiségét. Az értékesített mennyiség rovatban kell szerepeltetni az étel vagy cukrászati készítmények készítéséhez, valamint amennyiben a vendéglátó kereskedelmi szálláshely szolgáltatás nyújtását is végzi, a szálláshelyi vendégszobában (lakosztályban) történő fogyasztásra kiadott, illetve a vendéglátó másik üzletébe átadott alkoholtermék mennyiségét is.

A nyilvántartást üzletenként kell vezetni. Üzlet alatt az eladóteret és az eladótér alkoholtermékekkel történő ellátását biztosító raktárt kell érteni.

Amennyiben a vendéglátó egy helyen például: a székhelyen, a telephelyen vagy a fióktelepen belül (a továbbiakban: telephely) több üzletet üzemeltet és azok alkoholtermékekkel való ellátását egy közös – azonos vagy eltérő telephelyen lévő – raktárból (a továbbiakban: központi raktárból) végzi, üzletnek az előzőek szerinti üzletek és a központi raktár együtt minősül. Az előbbiek szerinti üzletre a vendéglátónak egy összevont készletforgalmi nyilvántartást kell vezetnie azzal, hogy a nyitó és zárókészletre vonatkozó összesített mennyiségi adatokat az üzlet részét képező egyes üzletekre és a központi raktárra is megbontva kell rögzíteni. Ez esetben a beszerzett és az értékesített mennyiséget kizárólag a központi raktár tekintetében kell rögzíteni.

Amennyiben a vendéglátó több olyan telephellyel (például Budapesten más-más kerületben vagy különböző városokban) rendelkezik, amelyen belül egy vagy több üzletet üzemeltet, de azok alkoholtermékkel történő ellátását központi raktárból végzi, akkor is elegendő egy összevont készletforgalmi nyilvántartást felfektetni, melynek vezetését az előző bekezdésben foglaltak alapján kell végezni.
 
Abban az esetben, ha a központi raktár az üzletek telephelyétől eltérő telephelyen van, a vendéglátó köteles az összevont készletforgalmi nyilvántartás vezetésének helyét a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz bejelenteni.

A készletforgalmi nyilvántartásban a tárgynapra vonatkozó adatokat legkésőbb az üzlet tárgynapot követő nap nyitvatartási idejének kezdetéig – folyamatos nyitva tartás esetén a tárgynapot követő napon 9 óráig – kell bejegyezni.

A készletforgalmi nyilvántartás tintával, olvashatóan kell kitölteni. Amennyiben a készletforgalmi nyilvántartásba téves adat kerül bejegyzésre, azt vízszintes vonallal történő áthúzással kell javítani úgy, hogy az eredeti bejegyzés továbbra is olvasható maradjon. A javított adatot az áthúzott fölé kell írni, a több számjegyből álló szám esetén minden számjegyet javítani kell. A javítás mellett szerepeltetni kell a javítás időpontját és a javító személy aláírását.

Abban az esetben, ha vendéglátó több üzletet üzemeltet és azok alkoholtermékkel történő kiszolgálása központi raktárból történik, a nyomtatvány rovatainak kitöltése során köteles a készletforgalmi nyilvántartás hátsó lapján szereplő táblázatban – a sorszámok folyamatos felhasználásával – az üzleteinek és/vagy központi raktárának címét, működési/telephelyengedély számát szerepeltetni. Az első sorszámot a központi raktárhoz kell rendelni. A készletforgalmi nyilvántartás „üzlet sorszáma” rovatban a készletforgalmi nyilvántartás hátsó lapján szereplő táblázatban az üzlet(ek)hez/központi raktárhoz rendelt sorszámokat kell alkalmazni.

 

 

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések