Pályázati kiírás szennyvíz begyűjtésére

2015 . április 1 . I

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre a jelen határozat mellékletében előírt tartalommal.

 

 

melléklet

Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI. 29.) Kormány rendeletben előírt feltételeknek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a közszolgáltatás ellátásához szükséges- legalább telefon alapú- ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszerrel.
A közszolgáltatásba bevont település érintett lakóingatlanainak száma: kb. 26 db.
A közszolgáltatásba bevont település érintett gazdálkodó szervezeteinek száma: 3 db.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 1.300 m3/év.
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2015. június 1.
A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 1 év.
Az ajánlattevőnek írásban ismertetnie kell a közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatairól szóló beszámolót és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,
c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,
d) a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó- a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott- tervvel,
e) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentését igazoló dokumentummal,
f) a közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadó nyilatkozattal, amely tartalmazza, hogy a kijelölt szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,
g) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú- köztisztasági munkagép és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező- szakemberrel, továbbá
h) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára
vonatkozó javaslatot.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjára vonatkozó ajánlatot, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D § (6) bekezdésének figyelembevételével, a kéttényezős díjszámítás alapulvételével az alábbiak szerint kell megadni:

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel ellátott területen:
Alapdíj: ….,- Ft/m3+ÁFA
Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel nem ellátott területen:
Alapdíj: ….,- Ft/m3+ÁFA
Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA.

Az ajánlattevőnek az árajánlatához díjkalkulációt kell készítenie, melynek során az alábbiakat kell figyelembe vennie:
Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál.

Az ajánlatok benyújtásának és beérkezésének határideje: 2015. május 11. 18 óra.
Az ajánlatokat a polgármester hivatalhoz (2074. Perbál, Fő u. 6.) kell írásban, papíralapon benyújtani úgy, hogy azok legkésőbb 2015. május 11-én 18 órakor megérkezzenek.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2015. május 18.

A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések