Pályázati kiírás a Perbálon működő önszerveződő közösségek 2017. évi támogatására

2017 . február 16 .

Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyileg is támogatni kívánja a településen működő önszerveződő közösségeket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a község közösségi életét, kulturális kínálatát, ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében a 34/2017. (II. 13.) számú Kt. határozat alapján pályázatot ír ki a Perbálon működő önszerveződő közösségek (a továbbiakban: szervezet) 2017. évi támogatására.

I.                   Pályázati feltételek

1.      A szervezet perbáli székhelyű és legalább egy éve működik a településen.

2.      A szervezet

a) bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány vagy társadalmi szervezet, amelynek bejegyzett székhelye az önkormányzat illetékességi területén van, vagy

b) gyermek, ifjúsági és nyugdíjas közösség, vagy értük tevékenykedő intézmény és szervezet, mely hétvégi, szünidei és szabadidős programok megvalósításában tevékenykednek, vagy

c) egyház, karitatív szervezet, továbbá önsegítő közösség, amely szociális problémák kezelésére irányuló programok megvalósításában vesz részt.

3.      A településen közfeladat ellátása, a község közösségi életében aktív részvétel, rendezvények szervezésével, maradandó értékek létrehozásával, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenységével, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint erősíti a község jó hírét.

4.      Pontos és határidőben történő elszámolás a korábban kapott támogatással, melynek felhasználása nem lehet ellentétes a képviselő-testület által jóváhagyott céltól.

II.                A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

1.      tüzek és katasztrófák elleni védekezést végző és elősegítő,

2.      bűnmegelőzési és közbiztonsági,

3.      kulturális,

4.      közművelődési,

5.      környezetvédelmi,

6.      tudományos,

7.      művészeti,

8.      település-fejlesztő és szépítő,

9.      hagyományápoló,

10.  szociális,

11.  sportolást szorgalmazó,

12.  egészséges életmódot népszerűsítő,

13.  közösségek összetartozását erősítő tevékenység.

III.              A pályázat keretében nem támogathatók

1.      Politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.

2.      Önkormányzati intézmények.

3.      Önkormányzat által alapított alapítványok.

4.      Azon szervezetek, amelyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja Perbál Község Önkormányzata.

5.      Azon szervezetek,

a)      amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be a pályázatukat,

b)      amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják.

IV.              A pályázaton felosztható keretösszeg

A keretösszeget Perbál Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalmazza.
A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 

V.                A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

1.      A pályázó – az 1/2017.(I. 20.) számú rendelet 1-4. melléklete szerinti – nyilatkozatai.

2.      A bírósági bejegyzési okirat másolata, társadalmi szerveződés esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozat.

3.      Azon II/1-13. pontokban felsorolt feladat(ok) megnevezése, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni.

4.      A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése (maximum két A/4-es oldal terjedelemben).

5.      A 4. pontban meghatározott tevékenységek várható részletezett pénzügyi kiadásai, az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összege, ütemezése.

6.      A 4. pontban meghatározott tevékenység végzésért felelős személy megnevezése és elérhetősége.

7.      A 4. pontban megjelölt tevékenység által érintett perbáli lakosok száma, ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző, mérhető mutatószám ismertetése.

8.      Pályázó nyilatkozata, hogy milyen szintű (helyi, kistérségi vagy nemzetközi) együttműködés valósul meg a pályázat kapcsán.

9.      Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázó megjelölt programja kapcsolódik-e, és ha igen, milyen módon az önkormányzat éves esemény naptárához.

VI.              A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja

Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatot zárt borítékban, Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Perbáli Polgármesteri Hivatalhoz (2074. Perbál, Fő u. 6.) 2017. március 31-ig lehet benyújtani, valamint elektronikus úton a titkarsag@perbal.hu címre is meg kell küldeni ugyaneddig az időpontig. A borítékon kérjük feltünteti:
 

ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK PÁLYÁZATA 2017.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
 

VII.          A pályázat eredményének közlése, megállapodás, elszámolás

A pályázók a képviselő-testület döntéséről 15 napon belül írásban értesítést kapnak.
A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása egy részletben történik.
A kifizetés feltétele, hogy Perbál Község Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
A támogatás felhasználásával kapcsolatban Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2018. január 8.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
 

 

Hírek, aktualitások

munka

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala közterület-felügyel...

 Január elsejével megváltoztak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő-, fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy két évente továbbra...

Hirdetések