Pályázat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

2015 . november 25 . I

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2015. (XI.23.) számú határozatával úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre.

Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI. 29.) Kormány rendeletben előírt feltételeknek.

 Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a közszolgáltatás ellátásához szükséges- legalább telefon alapú- ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszerrel.

A közszolgáltatásba bevont település érintett lakóingatlanainak száma: kb. 26 db.

A közszolgáltatásba bevont település érintett gazdálkodó szervezeteinek száma: 3 db.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 1.300 m3/év.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2016. március 1.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 1 év.

Az ajánlattevőnek írásban ismertetnie kell a közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatairól szóló beszámolót és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik

 1. a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
 2. olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,
 3. olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,
 4. a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó- a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott- tervvel,
 5. a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentését igazoló dokumentummal,
 6. a közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadó nyilatkozattal, amely tartalmazza, hogy a kijelölt szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,
 7. a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú- köztisztasági munkagép és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező- szakemberrel, továbbá
 8. a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell

 1. a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
 2. a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 3. a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
 4. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
 5. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
 6. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
 7. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
 8. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 9. a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

vonatkozó javaslatot.

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjára vonatkozó ajánlatot, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D § (6) bekezdésének figyelembevételével, a kéttényezős díjszámítás alapulvételével az alábbiak szerint kell megadni:

 A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel ellátott területen:

Alapdíj:     ….,- Ft/m3+ÁFA

Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA

 A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel nem ellátott területen:

Alapdíj:     ….,- Ft/m3+ÁFA

Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA.

 Az ajánlattevőnek az árajánlatához díjkalkulációt kell készítenie, melynek során az alábbiakat kell figyelembe vennie:

Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál.

 Az ajánlatok benyújtásának és beérkezésének határideje: 2016. február 1. 18 óra.

Az ajánlatokat a polgármester hivatalhoz (2074. Perbál, Fő u. 6.) kell írásban, papíralapon benyújtani úgy, hogy azok legkésőbb 2016. február 1-én 18 órakor megérkezzenek.

 A pályázat elbírálásnak határideje: 2016. február 15.

 A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

 

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések