Pályázat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

2016 . április 29 .

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2016. (IV.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre.

 

Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI. 29.) Kormány rendeletben előírt feltételeknek.

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a közszolgáltatás ellátásához szükséges- legalább telefon alapú- ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszerrel.

A közszolgáltatásba bevont település érintett lakóingatlanainak száma: kb. 26 db.

A közszolgáltatásba bevont település érintett gazdálkodó szervezeteinek száma: 3 db.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 1.300 m3/év.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2016. május 1.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 1 év.

Az ajánlattevőnek írásban ismertetnie kell a közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatairól szóló beszámolót és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik

 1. a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
 2. olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,
 3. olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,
 4. a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó- a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott- tervvel,
 5. a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentését igazoló dokumentummal,
 6. a közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadó nyilatkozattal, amely tartalmazza, hogy a kijelölt szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,
 7. a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú- köztisztasági munkagép és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező- szakemberrel, továbbá
 8. a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

 

 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell

 1. a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
 2. a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 3. a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
 4. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
 5. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
 6. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
 7. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
 8. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 9. a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

vonatkozó javaslatot.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjára vonatkozó ajánlatot, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D § (6) bekezdésének figyelembevételével, a kéttényezős díjszámítás alapulvételével az alábbiak szerint kell megadni:

 

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel ellátott területen:

Alapdíj:     ….,- Ft/m3+ÁFA

Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA

 

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel nem ellátott területen:

Alapdíj:     ….,- Ft/m3+ÁFA

Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA.

 

Az ajánlattevőnek az árajánlatához díjkalkulációt kell készítenie, melynek során az alábbiakat kell figyelembe vennie:

Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál.

 

Az ajánlatok benyújtásának és beérkezésének határideje: 2016. július 18. 18.00 óra.

Az ajánlatokat a polgármester hivatalhoz (2074. Perbál, Fő u. 6.) kell írásban, papíralapon benyújtani úgy, hogy azok legkésőbb 2016. július 18-án 18.00 órakor megérkezzenek.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2016. július 25.

 

A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

 

 

 

 

 

 

Hírek, aktualitások

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait, dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos Úr 2017. július 20-án (csütörtök) 00.00 ...

Hirdetések