Pályázat a nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolg. tev.-re

2014 . február 21 .

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014.(II. 17.)  számú határozatával úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre az alábbi tartalommal.

                                                                                                         

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a közszolgáltatás ellátásához szükséges- legalább telefon alapú- ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszerrel.

A közszolgáltatásba bevont település érintett lakóingatlanainak száma: kb. 50 db.

A közszolgáltatásba bevont település érintett gazdálkodó szervezeteinek száma: 6 db.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 1.600 m3/év.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2014. április 1.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 1 év.

Az ajánlattevőnek írásban ismertetnie kell a közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatairól szóló beszámolót és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik

a)     a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,

b)     olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez  szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,

c)      olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,

d)     a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó- a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott- tervvel,

e)     a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentését igazoló dokumentummal,

f)       a közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadó nyilatkozattal, amely tartalmazza, hogy a kijelölt szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,

g)     a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú- köztisztasági munkagép és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező- szakemberrel, továbbá

h)     a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell

a)      a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

b)      a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

c)      a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

d)      a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

e)      a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

f)       a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

g)      a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

h)      az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

i)        a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

vonatkozó javaslatot.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjára vonatkozó ajánlatot, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D § (6) bekezdésének figyelembevételével, a kéttényezős díjszámítás alapulvételével az alábbiak szerint kell megadni:

 

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel ellátott területen:

Alapdíj:     ….,- Ft/m3+ÁFA

Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA

 

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel nem ellátott területen:

Alapdíj:     ….,- Ft/m3+ÁFA

Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA.

 

Az ajánlattevőnek az árajánlatához díjkalkulációt kell készítenie, melynek során az alábbiakat kell figyelembe vennie:

Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál.

 

Az ajánlatok benyújtásának és beérkezésének határideje: 2014. március 17. 18 óra.

Az ajánlatokat a polgármester hivatalhoz (2074. Perbál, Fő u. 6.) kell írásban, papíralapon benyújtani úgy, hogy azok legkésőbb 2014. március 17-én 18 órakor megérkezzenek.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2014. március 31.

 

A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

 

 

Határidő: pályázat megjelentetésére: 2014. február 25.

Felelős: polgármester 

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések