Helyi önszerveződő közösségek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázat

2016 . február 10 . I

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2016. (II.8.) számú határozatával úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a helyi önszerveződő közösségek 2016. évi támogatására.

Pályázati kiírás a Perbálon működő önszerveződő közösségek 2016. évi támogatására

 

Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyileg is támogatni kívánja a településen működő önszerveződő közösségeket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a község közösségi életét, kulturális kínálatát, ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír kis a Perbálon működő önszerveződő közösségek (a továbbiakban: szervezet) 2016. évi támogatására.

 

 1. Pályázati feltételek

 

 1. A szervezet perbáli székhelyű, legalább egy éve működik a településen és tagjainak legalább háromnegyede perbáli lakos.
 2. A szervezet
 3. a) bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány vagy társadalmi szervezet, amelynek bejegyzett székhelye az önkormányzat illetékességi területén van, vagy
 4. b) gyermek, ifjúsági és nyugdíjas közösség, vagy értük tevékenykedő intézmény és szervezet, mely hétvégi, szünidei és szabadidős programok megvalósításában tevékenykednek, vagy
 5. c) egyház, karitatív szervezet, továbbá önsegítő közösség, amely szociális problémák kezelésére irányuló programok megvalósításában vesz részt.
 6. A településen közfeladat ellátása, a község közösségi életében aktív részvétel, rendezvények szervezésével, maradandó értékek létrehozásával, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenységével, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint erősíti a község jó hírét.
 7. Pontos és határidőben történő elszámolás a korábban kapott támogatással, melynek felhasználása nem lehet ellentétes a képviselő-testület által jóváhagyott céltól.

 

 1. A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

 

 1. tüzek és katasztrófák elleni védekezést végző és elősegítő,
 2. bűnmegelőzési és közbiztonsági,
 3. kulturális,
 4. közművelődési,
 5. környezetvédelmi,
 6. tudományos,
 7. művészeti,
 8. település-fejlesztő és szépítő,
 9. hagyományápoló,
 10. szociális,
 11. sportolást szorgalmazó,
 12. egészséges életmódot népszerűsítő,
 13. közösségek összetartozását erősítő tevékenység.

 

 

 

 • A pályázat keretében nem támogathatók

 

 1. Politikai tevékenységet folyatató szervezetek, pártok.
 2. Önkormányzati intézmények.
 3. Önkormányzat által alapított alapítványok.
 4. Azon szervezetek, amelyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja Perbál Község Önkormányzata.
 5. Azon szervezetek,
 6. amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be a pályázatukat,
 7. amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják.

 

 1. A pályázaton felosztható keretösszeg

 

 1. A keretösszeget Perbál Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése tartalmazza.
 2. A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

 1. A pályázó – az 1/2016.(I. 22.) számú rendelet 1-4. melléklete szerinti – nyilatkozatai.
 2. A bírósági bejegyzési okirat másolata, társadalmi szerveződés esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozat.
 3. Azon II/1-13. pontokban felsorolt feladat(ok) megnevezése, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni.
 4. A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése (maximum két A/4-es oldal terjedelemben).
 5. A 4. pontban meghatározott tevékenységek várható részletezett pénzügyi kiadásai, az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összege, ütemezése.
 6. A 4. pontban meghatározott tevékenység végzésért felelős személy megnevezése és elérhetősége.
 7. A 4. pontban megjelölt tevékenység által érintett perbáli lakosok száma, ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző, mérhető mutatószám ismertetése.
 8. Pályázó nyilatkozata, hogy milyen szintű (helyi, kistérségi vagy nemzetközi) együttműködés valósul meg a pályázat kapcsán.
 9. Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázó megjelölt programja kapcsolódik-e, és ha igen, milyen módon az önkormányzat éves esemény naptárához.

 

 1. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja

 

 1. Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
 2. A pályázatot zárt borítékban, Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Perbáli Polgármesteri Hivatalhoz (2074. Perbál, Fő u. 6.) 2016. március 31-ig lehet benyújtani, valamint elektronikus úton a titkarsag@perbal.hu címre is meg kell küldeni ugyaneddig az időpontig. A borítékon kérjük feltünteti:

 

ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK PÁLYÁZATA 2016.

 

 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

 

 

 • A pályázat eredményének közlése, megállapodás, elszámolás

 

 1. A pályázók képviselő-testület döntéséről 15 napon belül írásban értesítést kapnak.
 2. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása egy részletben történik.
 3. A kifizetés feltétele, hogy Perbál Község Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
 4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2017. január 8.
 5. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. melléklet

1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

 

Az önszerveződő közösség neve:

Az önszerveződő közösség címe:

A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe,

A szervezet formája:

Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb, (éspedig)………………………….

Bírósági bejegyzésének száma

A pályázó adószáma:

A nyilvántartott tagok létszáma:

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást:

Az előző évben kapott támogatás összege:

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK

Neve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY:

Neve és a szervezetben betöltött funkciója.

Telefonszáma:

Fax-száma

E-mail

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLA-VEZETŐ PÉNZINTÉZETÉNEK

Megnevezése:

Bankszámla száma:

 

A PÁLYÁZOTT TEVÉKENYSÉG FORRÁSAI  

       Megnevezés:                                                                                          Források (Ft-ban)

(a) A rendelkezésre álló saját forrás összege:

(b) A rendelkezésre álló külső forrás összege:

(c) = (a) + (b) A rendelkezésre álló belső és külső források

                      összege

(d) Az önkormányzattól pályázott forrás összege

e = (c) + (d) a tevékenység megvalósításához

                     Szükséges teljes összeg

 

Megjegyzés: a (b) pontban megadott külső forrást megfelelően igazolni kell

 

Az éves program rövid ismertetése:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A kért összeg tervezett felhasználásának célja:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a megítélt támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogát igazolnia kell. Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban foglalt célok megvalósítására használható fel, az esetleges maradványösszeg az önkormányzat részére visszatérítendő.

 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell a következő mellékleteket:

 

 1. a) a bírósági bejegyzésről szóló végzés másolatát,
 2. b) az alapszabály, illetve a működési alapdokumentum másolatát,
 3. c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs, valamint írásbeli hozzájárulást arról, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez hozzájárul ( melléklet),
 4. d) nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről (3. melléklet), valamint a közzétételi kérelmet ( melléklet),

 

 

 

……………………………………., ………….. év……………………….hó……………..nap

 

 

                                                                                …………………………………………….

 

                                                                                     (a szervezet képviselőjének aláírása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. melléklet

1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

 

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott……………………………………………. (név)……………………………………………………..

(lakcím), mint a …………………………………………………………………………………………………

(szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

 1. a) Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásban

   szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye.

 1. b) Tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyerte pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt

   képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. szerinti üzleti titokként

   megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének

   lehetőségét.

 1. c) Kijelentem, hogy a szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

   működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közvetlen politikai tevékenységet

   nem folytat; továbbá hogy, a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodás nem

   kötött és tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal ( a továbbiakban: párt), valamint hogy a

   pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet nem állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

 1. d) Az Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a

   pályázó szervezetnek nincs.

 1. e) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek köztartozása (NAV, helyi adóhatóság,TB, stb.) nincs.
 2. f) Kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról

   írásban tájékoztatom Perbál Község Önkormány Képviselő-testületét.

 1. g) Nyilatkozom, hogy szerveztünk az előző üzleti évről szóló beszámolási és közzétételi kötelezettségének

   eleget tett.

 

 

Kelt: ……………………………………………………………

 

 

 

                                                                   ………………………………………………..

 

                                                                                         Pályázó aláírása

 1. melléklet

1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

 

NYILATKOZAT

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

 

A Pályázó neve:………………………………………………………………………..

 

Természetes személy lakcíme…………………………………………………………

 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………….

 

Képviselőjének neve:………………………………………………………………….

 

Nyilvántartásba vételi okirat száma:……………………………………………………

 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:…………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 évi CLXXXI. törvény

 

 • § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1.                 nem áll fenn van
 2. fennáll az …pont alapján

 

 • § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy

 

 1. fennáll az ….pont alapján

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

……………………………………………………………………………………………….

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

 

Kelt:…………………………………………..

 

                                                                                 …………………………………………

                                                                                            Aláírás/Cégszerű aláírás

 

 

 1. melléklet

1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

 

A Pályázó neve:……………………………………………………………………………….

 

Természetes személy lakcíme:…………………………………………………………………

 

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………

 

Gazdasági társaság esetén székhelye:…………………………………………………………

 

Adószáma:…………………………………………………………………………………….

 

Képviselőjének neve:…………………………………………………………………………

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:…………………………………………………………….

 

Képviselőjének neve:…………………………………………………………………………

 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:……………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI- törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

 1. a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülők döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

 

Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye):………………………………………………………………………………………

 

 

 1. b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

 

Indoklás: az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a Knyt 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó –vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja.

 

 1. c) Az a) és b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

–   Közeli hozzátartozom pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy

     döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, áll, de a törvény

     értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

–   Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

( A kívánt rész aláhúzandó!)

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölést (a kívánt rész aláhúzandó):

Házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,

mostoha- és nevelőszülő, testvér

 

 1. d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban

   megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

 

Indoklás

Az érintett tulajdonos Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ( a szervezett neve, székhelye beírandó):…………………………………………………

Közjogi tisztségnek megjelölést ( a tisztség beírandó):…………………………………….

A közli hozzátartozói kapcsolat megjelölést (a kívánt rész aláhúzandó)

Házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

 

 1. e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert vezető tisztségviselője, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja, a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személy közeli hozzátartozója.

 

Indoklás:

Az érintettséget megalapozó személy társasában betöltött pozíciója ( a pozíció beírandó):

………………………………………………………………………………………………….

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):……………………………………………………………………..

 

Közjogi tisztség megjelölése ( a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2 § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó –vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja.)

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

Házastárs, egyenágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően.

A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

 

Kelt ………………………………………………………….

 1. H.

 

                                                                                                     ……………………………..

                                                                                                        a Képviselő aláírása

 

 

 

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések