A testületi ülésről jelentjük

2008 . szeptember 3 .

2009. április 20.

Elkészült a tervezet – változás a temető üzemeltetésében
A temető üzemeltetésével kapcsolatban hosszas tárgyalások után megállapodás-tervezet áll aláírás előtt. A tervezet szerint az önkormányzat a temető zöld területeinek rendben tartását visszaveszi saját kezelésébe és a többi, engedélyhez kötött szolgáltatásokat továbbra is szakvállalkozás végzi. Az Önkormányzat ettől az intézkedéstől a temető rendezettségét várja.

Bemutatkozott az új rendőrfőparancsnok
A legutóbbi – április 20-án tartott – testületi ülésen bemutatkozott az új budakeszi rendőrfőparancsnok, dr. Medveczki Zsolt főhadnagy, aki meghallgatta a képviselő-testület tájékoztatóját a település jelenlegi közbiztonsági helyzetéről. A főhadnagy ígéretet tett többek között a közterületeken történő rendbontások ellenőrzésére és a rend betartatására.
Dr. Medveczki Zsolt elérhetősége: 70/ 397-2564. Április óta a rendőrség online is fogadja a bejelentéseket, kérdéseket, panaszokat a következő e-mail címen: suhajdaj@pest.police.hu.

Újabb alternatíva az internet szolgáltatásra
Várhatóan rövid időn belül alternatív, kedvező árú internet szolgáltatás érhető el a jacsa.NET Informatikai Fejlesztő Kft. jóvoltából, melynek betelepülési kérelmét az Önkormányzat elfogadta.

Támogassa Ön is a Perbálért Közalapítvány munkáját!
A Perbál Községért Közalapítvány új kuratóriumi testülete megkezdte munkáját Kelemen Zsolt kuratóriumi elnök vezetésével. A Közalapítvány célja a község fejlődésének elősegítése, ezért ebben az évben az iskola napközijében a vizesblokkok és az óvodai udvari játszóeszközök felújítását tűzte ki célul. Ezúton is kérjük a Tisztelt Perbáliakat, hogy támogassák a Közalapítvány tevékenységét adójuk 1%-ának felajánlásával (Adószám: 18683387-1-13), illetve a következő számlaszámon: 65700103-10123999

Mesterségek Perbálon
Az idei Szt. Anna-napi Búcsú alkalmával megrendezésre kerülő Mesterségek Perbálon című kiállításhoz a rendezők keresik azokat a régi tárgyakat, melyeket hajdan volt mesterek, földművelők, háziasszonyok használtak munkájuk során. Ha Önnek van olyan tárgya, amelyet felajánlana vagy kölcsönözne a kiállításra, jelezze az alábbi telefonszámok valamelyikén:
Bakai Anikó 20-433-6660, Kúti Mária 20-458-7724, Lévai Rita 30-338-8296
Ha Ön szívesen bekapcsolódna a kiállítás rendezésébe, szándékát szintén a fenti telefonszámok valamelyikén jelezze!

Perbál Község Önkormányzat Jegyzőjének közleménye

Felhívom a perbáli polgárok figyelmét, hogy Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről, a közterületek használatáról, valamint a közterület használati díjakról szóló 9/2007. (V. 22.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése értelmében kerti hulladékot égetni csak szélcsendes időben szabad, az égetés szombat, vasárnap és ünnepnap tilos. Kérem ennek a betartását, egyúttal tájékoztatok minden érintettet, hogy fentiek betartását a lehető legszigorúbban ellenőrizni fogja a Polgármesteri Hivatal. A rendelet megsértőivel szemben a hivatal ügyintézője 10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot fog kiszabni, illetve a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv. 16. § alapján 30.000Ft-ig terjedő pénzbírságot állapít meg.

2009. február 16.

Képviselő-testületünk legutóbb 2009. február 16-án ülésezett, ahol – többek között – elfogadták az idei költségvetést, elhangzott a Gyertyaláng Kegyeleti Kft. beszámolója és nem sikerült iskolaigazgatót választani.

Elfogadták az idei költségvetést
Képviselő-testületünk elfogadta a 2009. évi költségvetést, melynek kiadási főösszege 432.381.000 Forint. Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az idei évet a takarékosság és a szűkülő állami támogatásokhoz való alkalmazkodás jellemzi.

Kiemelt kiadási  előirányzatok

 
Személyi juttatások
(az Önkormányzatban és intézményeiben dolgozók bruttó bére)
 126.353.000Ft
 Munkaadókat terhelő járulékok
(a fenti bérek után fizetendő tb., nyugdíj és egyéb terhek) 
 37.592.000Ft
 Dologi és egyéb folyó kiadások
(az intézmények közüzemi, energia számlái, közétkeztetés, közvilágítás költségei, egyéb település-fenntartáshoz tartozó költségek) 
 99.046.000Ft
 
Szociális juttatások
(különböző támogatások, segélyek)
 9.673.000Ft
 
Működési célú pénzeszköz átadások
(a német és szlovák Önkormányzatok pénzei, valamint az egyház, a sport és egyéb civilszervetekre fordított támogatások) 
 6.368.000Ft

 Hiteltörlesztés
(még 2002-ben a szennyvíztelep bővítésére felvett hitel törlesztése és kamata)

 6.750.000Ft
 
Felhalmozási célú kiadások
(döntő részben a településközpont kialakítása, valamint más  kisebb felújítások)
 117.225.000Ft

 Tartalék
(a Főtér kialakításhoz kapcsolódó közműkiváltásokra, pályázati önrészekre, más időközben felmerülő kiadásokra) 

29.374.000Ft

Gyertyaláng Kegyeleti Kft. beszámolója
A Gyertyaláng Kegyeleti Kft. beszámolója szerint 2008-ban huszonnyolc temetés történt; húsz esetben hagyományos módon, nyolc esetben hamvasztással.
Polgármester Úr a testületi ülésen elmondta, hogy az elmúlt évben egyre több lakossági kritika fogalmazódott meg a temető üzemeltetésével kapcsolatban. Gyakori panasz, hogy a temető területe és a ravatalozó nincs megfelelően karbantartva. Jobbágy Jánosné képviselő csatlakozott ehhez, és nyomatékosan kérte Szegedi Elvirát, a Gyertyaláng Kegyeleti Kft. ügyvezető igazgatóját: tegyenek eleget az Önkormányzattal kötött szerződésben foglalt kötelezettségeiknek. A továbbiakban a Településfejlesztési Bizottság felülvizsgálja a temetőfenntartóval kötött szerződést és szükség esetén változtat azon.

Elkészült a Nyugat-budai régió közlekedési tanulmánya
A Budaőrsi Kistérség elkészíttette a Zsámbéki-medence és a szomszédos területeinek tömegközlekedési tanulmánytervét. Az elkészült vaskos anyag főbb elemeit egy prezentációval összekapcsolva ismertették a Közlekedéstudományi Intézet munkatársai.

Ismét változtak a közhasznú munkavégzés szabályai
A folyamatos változtatások után az idei évtől jelentősebben átalakulnak a közcélú munkavégzés feltételei. Az önkormányzatoknak közfoglalkoztatási tervet kellett készíteniük szorosan együttműködve a munkaügyi központtal; ez alapján lehet majd foglalkoztatni a köztisztasági, takarítói, irodai kisegítői munkakörben az arra jogosultakat.

A közterületi, köztisztasági feladatok ellátása 2008-ban
A tavalyi évben a szükséges közterület-fenntartási feladatok ellátását átlagosan 4-5 dolgozó (ezek közül két állandó, 2-3 közhasznú) végezte. Feladataik közé tartozik a közterületek karbantartása, például a templomtér és környéke, a Polgármesteri Hivatal és környéke, a búcsú tér és környéke, az iskola kerítései melletti területek, a lakótelepi játszótér és környéke, a sportpálya kerítésén kívüli terület. A beszámolóból kiderül, hogy a folyamatos köztisztasági feladatokon kívül a munkások – többek között – elvégezték a Sport utca kátyúzását, a romkápolna területének kitakarítását, a Hunyadi utca déli szakaszának (új építési terület) önkormányzati tulajdonú telkeinek kitakarítását, az iskolai sportpályánál távugró pálya kialakítását és gyerekmászókák építését, valamint Halottak napja előtt a temető „nagytakarításába” is besegítettek.

Polgármester beszámolója
Varga László polgármester beszámolt róla, hogy az előző ülés óta több társulási ülésen is részt vett. Perbál tagja a Zsámbéki-Medence Regionális Területfejlesztési Társulásnak (Zsámert), valamint a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulásnak is. A Zsámertben az utóbbi időben jelentős átalakulások történtek; öt település kivált és emiatt új tisztségviselőket is választottak.
A településközpont rendezési pályázat kapcsán Polgármester Úr elmondta, hogy még jelenleg is készülnek a szükséges kiviteli tervek.

Ami a zárt ülésről tudható…
A zárt ülés fő napirendje az iskola igazgatójának személyéről való döntés lett volna. Az „állva maradt” négy jelölt közül azonban egyik sem kapta meg a szükséges minősített többséget. ( Itt szükséges megjegyezni, hogy az eljárásban csak egyszer lehetett szavaztatni és minden képviselő, beleértve a polgármestert is, csak egy szavazati joggal bírt.) Mivel ezáltal a pályázatot eredménytelennek kellett nyilvánítani, a testület haladéktalanul döntött egy új pályázat kiírásáról. Ezen eljárás lezárultával, két-három hónap múlva lehet meg az új igazgató személye.

…viszont van új iskolatitkár!
Az iskolatitkári állásra hatalmas érdeklődés mutatkozott. Mivel az előbbiekben leírtak miatt nem sikerült az új igazgató megválasztása, ezért a megbízott igazgató, Bolláné Bíró Katalin feladata volt a nagyszámú (25 fő) jelentkező közül kiválasztani a legalkalmasabbnak tűnőt. A választás Csikiné Simon Juliannára esett.

2009. Január 26.

Képviselő-testületünk január 26-án ülésezett, amelyen szó volt – többek között – a közbiztonság helyzetéről, az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásának módjáról, valamint a település egészségügyi helyzetéről.

A közbiztonság helyzete Perbálon
Suhajda Judit őrsparancsnok-helyettes Perbál közbiztonságával kapcsolatban beszámolt arról, hogy 2008-ban harminc eseményről volt tudomásuk. Ezek közül említette a lopást, üzletfeltörést, kábítószerrel kapcsolatos eseményeket. Mint elmondta: a körzeti megbízott munkáját segíti a polgárőrség is, amely sajnos kis létszámú, de megbízható és hatékony. Polgármester Úr a település problémáiról szólva elmondta: a Hősök terén rendszeres a randalírozás, ami azért is aggasztó, mert főként kiskorúak vesznek ebben részt. Ezért nyomatékosan kérte Suhajda Juditot, hogy a körzeti megbízott minél gyakrabban ellenőrizze az ott történteket. A parancsnok-helyettes erre reagálva hangsúlyozta: a gyakori ellenőrzés mellett az ott történő eseményekről jelentést is írat kollégájával, valamint ígéretet tett: februártól emelkedik a körzeti megbízott itt töltött óráinak száma. Egyúttal felhívta a képviselők és ezáltal a lakosság figyelmét, hogy jelentsék be – akár névtelenül is – az általuk tapasztalt esetleges bűncselekményeket.
Fontos telefonszámok:
Budakeszi Rendőrőrs: 23-450-007
Suhajda Judit őrsparancsnok-helyettes: 70-213-6202
Simon János körzeti megbízott: 70-315-8042
Polgárőrség: 20-413-3705

A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolói
Bakai Anikó, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke részletes írásos beszámolót állított össze a 2008-ban történt eseményekről. (Erről bővebben a www.perbal.hu-n tájékozódhatnak.) Elmondta, hogy bár a Kisebbségi Önkormányzat költségvetése nem nagy, mégis erejéhez mérten részt vesz a település közösségi életében, ápolva a német nemzetiségi hagyományokat. A Német Kisebbségi Önkormányzat következő programja a Nemzetiségi Farsang lesz, melyre Bakai Anikó invitálta képviselőket, valamint minden érdeklődőt. A farsang február 7-én 16h-kor kezdődik a Közösségi Házban. Furuglyás Csilla, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke szintén írásban számolt be a 2008-ban történt eseményekről. A beszámolókat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Öten jelentkeztek az iskolaigazgatói pályázatra – márciustól lehet új igazgató
A január 20-án lezárult iskolaigazgatói pályázatra a több mint tíz komoly érdeklődőből öten adták be jelentkezésüket. A jelöltek meghallgatása két alkalommal már megtörtént. Az egyik alkalommal az előkészítő bizottságnak és a képviselőknek, a másik alkalommal pedig a véleményalkotásra jogosult szervezeteknek – Tantestület, Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok – nyílt lehetősége megismerni a jelölteket. A képviselő-testület az előkészítő bizottság tagjainak Bárány Péter, Jobbágy Jánosné, Rimóczi Károly és Wentzel Ferenc képviselőket, valamint Fáykissné Marillai Zsuzsanna független oktatási szakértőt választotta. A képviselő-testület várhatóan február 16-án dönt az új igazgató személyéről, az új igazgató pedig március 1-től tölti be tisztségét. Az iskolatitkári állásra még nagyobb az eddigi érdeklődés; az új titkár is a tervek szerint március elején állhat munkába.

Perbál egészségügyi helyzete
Dr. Vándor Zsolt beszámolójában tájékoztat arról, hogy 2008-ban a település lakosságának 80%-a jelentkezett be praxisába. Az OEP-től kapott finanszírozás – mint írja – öt éve változatlan, a költségek azonban 30%-kal megnőttek. Beszámolt arról, hogy eddig nyolc szülő jelentkezett ingyenes specifikus tüdőgyulladás elleni védőoltásra, melyek első sorozatát megkapták; a második sorozat pedig útban van. Dr. Asztalos Csaba 2005. novembere óta lát el háziorvosi teendőket Perbálon; jelenleg háromszázan tartoznak hozzá. A település fogászati ellátását Dr. Jászai István fogszakorvos biztosítja. Mint arról beszámol, a rendelő havi beteg forgalma átlagosan kétszáznyolcvan fő; amely gyermek- és felnőtt fogászatot is jelent. Dr. Jászai tájékoztatójában kiemeli: a kormányzat által bevezetett korlátozások, valamint a csökkenő finanszírozás folyamatosan nehezíti az ellátást, illetve a sok adminisztráció az érdemi munkától veszi el az időt és energiát. Erdős Hermina védőnő beszámolójából megtudhatjuk, hogy 2008-ban huszonegy gyermek született Perbálon. Jelenleg – mint írja – tizenegy várandósról van tudomása. Várandós tanácsadást hetente egy alkalommal, illetve egyéni igényekhez alkalmazkodva, előre megbeszélt időpontban tart. Jelenleg huszonegy csecsemő és hatvan kisded él a községben. Havonta egy alkalommal dr. Asztalos Mária Gyermekgyógyászati Szaktanácsadást tart a Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében. A védőnő óvoda- és iskola egészségügyi munkát is végez.

Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Varga László elmondta, az utóbbi hetekben két jelentős ügy kötötte le ideje nagy részét. Egyrészt az iskolaigazgató-jelöltek tájékoztatása, információk szolgáltatása a pályázati anyag elkészítéséhez, másrészt a településközpont-rendezési pályázat előkészítése. Polgármester Úr tájékoztatott arról, hogy a kiviteli tervek jelenleg készülnek. Sajnálatos azonban, hogy a támogatási szerződés megkötésének határidejét március végéig kitolták.

Kérjük, Ön is adományozza adója 1%-át perbáli civil szervezet javára!
Felajánlásával minden esetben Perbál fejlődéshez járul hozzá, hiszen a felajánlott összeg a településen marad.
Korszerű Iskoláért Alapítvány 18666681-1-13
Karitász Perbál Egyesület 18664885-1-13
Sportegyesület Perbál 19830898-1-13
Szent Anna Alapítvány 18670464-1-13
Perbál Községért Közalapítvány 18683387-1-13
A felajánlás módja egyszerű, hiszen személyi jövedelemadót minden dolgozó fizet. Adójából 1 %-ot minden adózó felajánlhat egy általa kiválasztott és erre jogosult közhasznú alapítvány, egyesület javára. A felajánlásra a személyi jövedelemadó-bevallás időszakában van lehetőség. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó-bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha adójának kétszer 1%-áról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele. Ha Ön adóhatósági adó megállapítást kér, akkor a lezárt és a szükséges adatokkal ellátott rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot az adó megállapítást kérő nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak február 15-ig! Ha az Ön személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó lezárt a szükséges adatokkal ellátott borítékot február 15-ig a munkáltatójának adja át. Ha a személyi jövedelemadó bevallást nem az előzőek szerint, hanem „önbevallóként” intézi, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot az adóbevallással együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak május 20-ig.

2008. November 24.

Képviselő-testületünk november 24-én ülésezett, ahol szó volt – többek között – a költségvetési koncepcióról, az ELMŰ által végzett beruházásról, az iskolaigazgatói pályázat kiírásáról, valamint a sikeres településközpont-rendezési pályázatról.


Elfogadta a testület a jövő évi költségvetési koncepciót
A 2009-es költségvetési koncepció kidolgozása során fontos bizonyos takarékossági szempontokat is figyelembe venni, hiszen jövőre az önkormányzatok állami normatívái tovább csökkennek, valamint a településközpont-rendezésre elnyert pályázatunkhoz előreláthatólag kb. 30millió Forint önrészt kell Perbálnak kigazdálkodnia – hangsúlyozta dr. Réz Zsolt a testületi ülésen.
A képviselő-testület egyúttal határozatban hagyta jóvá a háztartások kommunális adójának  jövő évi bevezetését. Az új adónem részletes szempontrendszerét – beleértve annak összegét, a kedvezményezettek körét, stb. – a továbbiakban dolgozza ki az Önkormányzati Hivatal.

Kiírták az iskolaigazgatói pályázatot
A testület elfogadta az iskolaigazgatói pályázat feltételeit, miután a Német Nemzetiségi Önkormányzat – élve egyetértési jogával – kiegészítéseket tett a kiírás kapcsán. A részletes pályázati feltételekről a www.perbal.hu-n tájékozódhatnak az érdeklődők.

Elkészült az iskola beszámolója a tanulói létszám alakulásról
A Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskola elkészítette beszámolóját az utóbbi évek tanulói létszámának alakulásáról, melyet a testület tagjai megismerhettek. A dokumentum kiindulási pontja lehet annak a munkának amelynek eredményeként a szülők, valamint a diákok számára egy vonzóbb iskola alakul ki.

Lezárult az ELMŰ beruházásának első szakasza – a járda helyreállítása még folyik
Régi probléma megoldása kezdődött meg a napokban. Az elektromos ellátás a község bizonyos területein túlterhelt, amely a feszültség ingadozásában is megnyilvánul.  A lakossági panaszokat folyamatosan továbbítva a szolgáltató felé, sikerült elérni, hogy jelentős fejlesztést végezzenek. A meglévő trafóállomásokat új gerincvezetékekkel kötik össze a földben, eközben új trafókat is létesítenek. A munkálatok végeztével egy stabilabb, nagyobb igényt kielégítő hálózat jön létre. 
Az utóbbi hetekben a fejlesztés első ütemeként a Fő utca egy rövid szakaszán, és a Dózsa György utcán a Tüzép telepig az ELMŰ lefektette a földkábelt. Az Önkormányzat elérte, hogy a járda helyreállítása térburkolattal valósuljon meg.
A beruházás második szakaszában –az ígéretek szerint a jövő évben,- a Fő utcán a Közösségi Ház és a Nagyhíd közötti szakaszon, valamint a Hunyadi utca Zrínyi utca és Nagyhíd közötti szakaszán is lefektetik az új gerincvezetéket.

Felújítják a Tinnye-Zsámbék útszakaszt
A 10-es utat az M1-autópályával összekötő gyorsforgalmi út kérdését továbbra is napirenden tartjuk, együttesen a többi érintett önkormányzattal. A megvalósulás viszont nem rajtunk múlik és egyelőre nem tudható a pontos időpontja. Addig is – a folyamatos akcióknak, megkereséseknek is köszönhetően,- elkezdődött a meglévő összekötő út nagy mértékű, átfogó felújítása. A munkálatok addig haladnak, amíg az időjárás engedi, majd tavasszal folytatódnak.
A beruházás érinti a településközpont pályázatunkat, mivel az is tartalmaz a közúttal, gyalogátkelőkkel kapcsolatos terveket. Ez ügyben folyamatosan egyeztetünk az illetékesekkel, egyelőre ezt a szakaszt a tavaszra hagyják. 

Megkezdődött a településközpont-rekonstrukció előkészítése
Mint ahogyan arról már a Perbáli Hírmondó novemberi számában beszámoltunk, sikeres lett önkormányzatunk településközpont-rendezésre beadott pályázata. A beruházás során a településközpont egésze átépül; gyalogátkelőhelyek, új parkolók létesülnek, reményeink szerint egy igazi Fő tér alakul ki.
Az elnyert összeg 90millió Forint, amelyhez Perbál még körülbelül 30 milliós önrészt tesz hozzá. Ezt az összeget a 2009-es költségvetésből kívánja kigazdálkodni az Önkormányzat.
Wentzel Ferenc, mint Fejlesztési és Beruházási Tanácsnok a testületi ülésen tájékoztatta képviselőtársait arról, hogy a pályázathoz egy pénzügyi szakemberből, egy pályázatíróból, és a főépítészből álló projekt menedzsmentet állítottak fel, amely a beruházás tervek szerinti megvalósulását segíti munkájával. Közben folyik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a támogatási szerződés előkészítése, a közbeszerzés és egyéb előkészítő munkák bonyolítása.

Bányász emlékművet avatnak
December 4-én 15.30-kor a perbáli Búcsú téren Bányász emlékművet avatnak, melynek felállítását Veres János kezdeményezte a perbáli bányászok emlékére és a Lencsehegyi bányaszerencsétlenség 20. évfordulója alkalmából.


2008. Október 13.

Képviselő-testületünk október 13-án ülésezett, ahol meghívottként jelen volt Veresné Szabó Ilona iskola igazgatónő, valamint dr. Réz Zsolt, Perbál új jegyzője.

Letette esküjét az új jegyző
Perbál új jegyzője a testületi ülés elején ünnepélyes hivatali esküt tett a képviselők jelenlétében. Dr. Réz Zsolt október 15-től tölti be tisztségét.

A Főépítész beszámolója
Urr Gábor, a Polgármesteri Hivatal főépítésze beszámolójában elmondta, hogy tevékenysége két nagy feladatkörre oszlik. Egyrészt közreműködik a településrendezési tervben, illetve minden olyan egyéb feladatot ellát, amihez építészmérnöki végzettség szükséges. Ilyenek például az Önkormányzat közintézményeiben a különböző építészi feladatok és a pályázatokban való közreműködés. Urr Gábor minden szerdán ügyfélfogadást tart, ahol a lakosság kérdéseire válaszol. Főépítész Úr elmondta, hogy a község rendezési tervében nem történt jelentős változás az utóbbi évben, valamint, hogy az Újszőlők elnevezésű terület telekalakítási eljárása jelenleg is zajlik, illetve a Hunyadi utca telkeinek helyzete rendeződni látszik.

Lemondott az iskolaigazgató
Veresné Szabó Ilona, az általános iskola igazgatónője lemondott igazgatói posztjáról. A képviselő-testület egyúttal döntött arról, hogy a megüresedett posztra pályázatot ír ki, melynek lezártáig az igazgatóhelyettes asszony látja el a vezetői teendőket.

Változás a zöldhulladék elszállításban
A korábbiakkal ellentétben idén az AVE szállítja el településünkről a zöldhulladékot (ez ősszel főként a száraz faleveleket jelenti). A külön erre a célra gyártott, átlátszó, feliratos zsákokat az Önkormányzati Hivatalban lehet megvásárolni. A zsákok önköltségi ára 140 Ft/db. A változtatás oka egyrészt az, hogy a testület meg kívánja szüntetni a korábbi zöldhulladék lerakót, illetve helyreállítaná a régi kápolnát az adott helyen. Továbbá el kívánja kerülni azt is, hogy ez a fajta hulladék az árkok partjaira kerüljön, valamint, hogy az őszi időszakban az avarégetések füstje ne terítse be a falut. Ezért az Önkormányzat most akciót hirdet: egy zsák áráért most hármat adunk! Fontos, hogy az AVE csak ezeket a speciális zsákokat viszi el, és azokba kizárólag zöldhulladék kerülhet.
Egyúttal a testület felhívja a lakosság figyelmét a tűzgyújtási szabályok betartására.

Idén Karácsonykor is ajándékot kapnak az idősek
Az előző évek hagyományait követve a képviselő-testület idén is megajándékozza az időseket. Ezúton kéri a Nemzetiségi Önkormányzatokat, a településen működő civil szervezeteket, valamint a cégeket és vállalkozókat, hogy csatlakozzanak ehhez a hagyományhoz!
Ha Ön úgy gondolja szívesen szán erre a nemes célra, kérjük jelezze szándékát a Polgármesteri Hivatalban!

2008. Szeptember 29.

Képviselő-testületünk szeptember 29-én ülésezett, ahol meghívottként jelen volt Bolláné Bíró Katalin, a perbáli általános iskola igazgatóhelyettese, Malik Dean, Zsámbék jegyzője, valamint a Forego Kft. három képviselője.

Forego Kft. bemutatkozása
A Forego Kft. 2005. óta foglalkozik használt elemek begyűjtésével, válogatásával és osztályozásával. Új telephelyük létrehozásához Perbálon találtak megfelelő ipari területet, ahol a tervek szerint nyáron készülne el az üzem.

Az iskolai tanulói létszám alakulása
A képviselő- valamint a tantestület közös koncepciót tervez kidolgozni az iskola évek óta tartó tanulói létszám csökkenésének megállítása érdekében. Az iskola várhatóan október végére dolgozza ki cselekvési tervét, melyet először az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elemez majd, illetve további javaslatokat tesz, novemberben pedig egy közös egyeztetésen együtt fogadnak el intézkedési tervet. Bolláné Bíró Katalin igazgatóhelyettes a testületi ülésen elmondta, hogy az iskola a csökkenés okait fel kívánja tárni, hiszen önmagukban a számok nem elegendőek a megoldáshoz. Majd hozzátette: fontosnak tartja az önkormányzat és az iskola közötti folyamatos párbeszédet, hiszen az iskola sikere a település közös ügye.

Közterület felügyelő Perbálon is?
Közterület felügyelőt kíván alkalmazni Zsámbék több településsel közösen. Dr. Malik Dean, Zsámbék jegyzője a Nagyközség nevében kereste fel Perbál képviselő-testületét, kérve ez ügyben a képviselők elvi támogatását.
Mivel Zsámbékon és a medence valamennyi településén évek óta komoly problémát jelent az Önkormányzatoknak a közterületek rendezetlensége, égetővé vált a helyzet megoldása. A közterület felügyelő – többek között – a közrendet, közbiztonságot, köztisztaságot, a parkolási szabályok betartását ellenőrzi, szükség esetén éjszaka és hétvégén is dolgozik, valamint szabálysértés esetén helyszíni bírságot szabhat ki.  Perbál Község képviselő-testülete elvi támogatásáról biztosította Zsámbékot.

A helytörténeti kiállítás további sorsa
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság legutóbbi ülésén – melyet szeptember 25-én tartottak – a Bizottság tagjai a korábbiakkal összhangban megállapodtak abban, hogy időről időre újabb kiállítást rendeznének a plébánia erre a helyre kialakított helyiségében. A helytörténeti kiállítás az idei Anna-napi Búcsún nyitotta meg kapuit és a szervezők szándéka már ekkor az volt, hogy nem egy álló tárlatot kívánnak megvalósítani, hanem egy olyan élő, közösségi programokra is alkalmas helyet akarnak teremteni, ahol a múlt és a jelen találkozik.

Varga László polgármester beszámolója
Polgármester Úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a lakótelep játszótere – amely 2001-ben épült – igen leromlott állapotban van, ezért a lakóközösség főként a balesetveszély elhárítása érdekében ősszel felújításokat tervez. Ehhez már sikerült szponzorokat is megnyerniük, de az Önkormányzat anyagi támogatására is számítanak. Perbál egyetlen közterületi játszótere a lakótelepen található, ahova sokan a község távolabbi részeiből is elhozzák gyermeküket játszani.

2008. Szeptember 1.

Képviselő-testületünk szeptember elsején ülésezett, ahol szó volt – többek között – a vízellátás helyzetéről, az idei Búcsú tapasztalatairól, a jegyzői pályázatokról, valamint az óvoda-iskola felújítási pályázatokról is.

A vízellátás jelenlegi helyzete a községben
Varga László polgármester elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülés óta tudomása szerint két alkalommal volt a településen csőtörés, ami kedvezőbb arány a korábbiakhoz képest, mégsem ad okot az örömre.
A VízCoop Kft. a legégetőbb munkálatokat tartalmazó tervezetét eljuttatta a településfejlesztési bizottságnak, amely az ÁNTSZ ajánlásait, tűzcsapok létesítését, javítását, csatorna aknák javítását, valamint a legkritikusabb csőszakasz cseréjét tartalmazza (a nagy hídtól a Bakai pékségig). Mindezeket előreláthatóan a koncessziós díj fedezi, azonban a munkálatokat csak az engedélyezett tervek birtokában lehet elkezdeni. A tervezésre a megbízást kiadták, az engedélyezési eljárás lefolytatása után, az időjárási körülmények függvényében kezdődhet a munka, vélhetően jövő tavasszal.
A település vízellátásának hosszútávú stratégiájához szintén tervek szükségesek, melyek Varga László szerint  a jövő tavaszra elkészülhetnek.
Ismét felmerült az iszapprés létrehozásának kérdése, melynek kapcsán polgármester úr elmondta: a közel 20millió Forintos beruházás 3-5 év alatt megtérülne a településnek.
Rimóczi Károly képviselő felvetette, hogy Kardos úr, a VízCoop Kft. ügyvezető igazgatójának ígérete, miszerint mihamarabb beszereznek egy hangosbemondót a lakosság tájékoztatására a közelgő vízhiányról, tapasztalatai szerint még várat magára. Varga László elmondta: Kardos úrtól ismételten ígéretet kaptak az eszköz beszerzésére, így reméli mihamarabb eleget tesznek vállalásuknak.

Beszámoló a perbáli Búcsúról
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az idei Búcsúról szóló beszámolójában megfelelő arányúnak értékelte az idei rendezvénysorozat hagyományőrző, valamint populáris programkínálatát.
A bizottság, illetve a testület tagjai ismételten köszönetüket fejezték ki a Bálvány Kft-nek a hang- és fénytechnika, valamint Brent Kft-nek a rendezvénysátrak ingyenes biztosításáért.
Az idei Búcsú jelentős eseménye volt a helytörténeti kiállítás megnyitása a plébánia erre kialakított helységében.
A szervezők a jövőben is a hagyományőrző, és helyi értékek bemutatására kívánják helyezni hangsúlyt.

Polgármester úr beszámolója a két ülés között történtekről
Varga László kitért arra, hogy a két ülés között megtörtént a Hősök tere mellett induló kerékpárút műszaki átadása, így azt megnyitották és használatba helyezték.
Új befektető kíván Perbálon vállalkozást létrehozni, amely a nagyon szigorú környezetvédelmi szabályok betartása mellett elemek begyűjtésével foglalkozna.

Az NFÜ nem támogatta az iskola-, illetve óvodafelújítási pályázatunkat
Varga László sajnálatát fejezte ki a rekonstrukciós pályázat elutasítása miatt; egyúttal tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázatunkat jónak ítélték, de forráshiányra hivatkozva
nem támogatták. A Közép-Magyarországi régióban csak a pályázók 17%-a nyert támogatást. Mivel a felújítási munkálatok nem tűrnek halasztást a testület más forrásból kívánja előteremteni az ehhez szükséges összeget.

Hiányzó német csatornák
A képviselő-testülethez több panasz érkezett aziránt, hogy a közösségi kábel tv szolgáltató valamennyi csomagjából kivette a német nyelvű adókat.
A testület ezért határozatban hatalmazta meg Varga Lászlót, hogy folytasson tárgyalásokat a T-Kábellel, hogy – a korábbiakhoz hasonlóan – valamely szolgáltatási csomag tartalmazzon német csatornákat is.

Bányász emlékmű Perbálon
Perbál egyik lakosa – aki korábban szintén bányász volt – saját költségén bányász emlékművet kíván létrehozni a településen. Mivel azt közterületen kívánja elhelyezni, ezért a testület hozzájárulását kérte ehhez. A képviselők elvi támogatásukat adták, egyelőre a helyszín még kérdéses.

Pályázatok a jegyzői állásra
Mivel Beke Andrea, korábbi perbáli jegyző a testület egyhangú döntése alapján próbaideje lejárta előtt távozott hivatalából, jelenleg dr. Könye Kornél, Nagykovácsi jegyzője  látja el a megbízott jegyzői teendőket. A jegyzői pályázat kiírása az előírtak szerint megtörtént, melynek beadási határideje szeptember elseje volt. Öt érvényes pályázat érkezett, amelyek közül a személyes meghallgatások után, várhatóan szeptember végi ülésén dönt a képviselő-testület.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
A képviselők döntöttek arról, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2009-ben is csatlakozunk a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez. Így ez azt jelenti, hogy az önkormányzatunk által erre a célra fordított összeget ( az utóbbi években 5-600.000. Ft. /év) a Pest megye, illetve a tárca megduplázza, ami nagy segítséget jelent a támogatásban részesülő perbáli fiataloknak.

Becsengettek…
A diákok nagy bánatára elkezdődött a tanév. A nyári szünetben az Önkormányzat elvégeztette a szokásos kisebb javítási, felújítási munkálatokat. Egy tanterem megint új bútorokkal gazdagodott, a tornaterem pedig egy komolyabb belső felújításon esett át. Ezt a Champion Union Kft., az iskolai alapítvány és az Önkormányzat finanszírozta. A parketta felújítására anyagiak híján most nem került sor és a tetőtéri ablakok felújítása is későbbre maradt.
Az tanévkezdet legnagyobb problémája, hogy nem állt meg a tanulólétszám csökkenése. Ennek több oka lehet, de ezek közül csak egy a demográfiai ok. Most már nem tűr halasztást, amit a képviselő-testület régóta hangoztat, illetve kér az iskola vezetésétől: fel kell tárni az okokat és a megoldási javaslatokat kell kidolgozni. Fontos, hogy iskolánk újra vonzóvá váljon elsősorban a helybéliek, de a környékbeli gyermekek számára is. Ehhez a község vezetésének szándéka, eltökéltsége megvan, de kérjük a tantestület, a szülők segítségét is!

 

 

 

 

 

 

 

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések