A Hunyadi utca új építési telkeinek vízcsatlakozási díja

2010 . március 24 .

41/2010.(III. 22.) KT. határozat
az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közmű igénybevételének feltételeiről és a közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú vízi közmű-hálózatra való bekötésre (utólagos rácsatlakozás) vonatkozó díjat, mint közműfejlesztési hozzájárulás mértékét 2010. április 1-től az 1. számú melléklet szerint határozza meg. Ezek a díjak az önkormányzat saját bevételét képezik, azokat elkülönítetten kezeli és kizárólag a vízközmű hálózat építésére, fejlesztésére, felújítására, illetve karbantartására használható fel.
Ezzel egyidejűleg a testület a VÍZCOOP Kft–vel (7400. Kaposvár, Széchenyi tér 8.), illetőleg annak jogutódjával, az AQUAZALA Kft-vel kötött koncessziós szerződésnek a jelen határozat 1. számú mellékletével történő kiegészítését jóváhagyja úgy, hogy a szolgáltató engedményezze az önkormányzatra a közműfejlesztési hozzájárulás megállapítását és beszedését.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított szerződést írja alá.

1. számú melléklet

1. §
Bekötés létesítése a vízi közmű hálózatba

(1) A vízi közmű hálózata mentén fekvő ingatlanoknak a vízi közmű hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb címen használója (a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával) kezdeményezheti a szolgáltatónál, a polgármesteri hivatal előzetes engedélyével. A szolgáltató tájékoztatást ad a kezdeményezőnek a bekötés műszaki lehetőségeiről, feltételeiről.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az ingatlan tulajdonjogát bizonyító ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap másolatát,
b) közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs belegyező nyilatkozatát,
c) a rendeletben meghatározott térítés befizetéséről szóló pénzügyi bizonylat másolatát. A rendelet alapján megállapított térítést az önkormányzat költségvetési számlájára kell egy összegben megfizetni.
A rákötési kérelmeket,- előzetesen egyeztetve a szolgáltatóval, a polgármester bírálja el, a kérelem beérkezését követő 22 munkanapon belül. A polgármesternek a közműhálózatra történő rákötést engedélyező határozata a megvalósításhoz szükséges egyéb eljárásokat nem pótolja.

(3) Bekötővezeték létesítésénél csak a szolgáltató által a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízellátásról szóló 38/1995.(IV. 05.) Kormány rendelet 1. számú

(4) melléklete alapján előírt és elfogadott műszaki megoldások és anyagok alkalmazhatók. A bekötővezeték építésével összefüggő költségek az érintett tulajdonosokat terhelik. A közműre való csatlakozást csak a szolgáltató végezheti el.

(5) A csatornavízi közmű használatbavételének feltétele: a csatorna közműfejlesztési hozzájárulás és a csatorna csatlakozási díj megfizetése.

(6) Az építéshatósági használatbavételi engedély feltétele csatornahálózattal ellátott területen, a csatorna vízi közmű használatbavételi engedélyének megléte.

(7) E fejezet alkalmazásában nem kell csatlakozási díjat fizetni: az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése esetén, ha az építési telek vételárának megállapításakor azt figyelembe vették.

2. §
Szolgáltatási szerződés

(1) A szolgáltatót a közüzemi tevékenység keretében az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés szolgáltatására szerződéskötési kötelezettség terheli. A szolgáltatási szerződésre a Polgári Törvénykönyv szerződésre vonatkozó általános szabályait, valamint a közüzemi szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A szolgáltatási szerződési ajánlatát a Szolgáltató az ivóvízellátásba vagy a szennyvízelvezetésbe való új bekötés esetén a megépítéshez adott hozzájárulással együtt megküldi a leendő fogyasztónak, akinek a kézbesítéstől számított 15 nap áll rendelkezésére a szerződés elfogadására, véleményeltérés közlésére.
A szerződésben a szerződési ajánlat megküldésének időpontjában teljesített szolgáltatástól csak mindkét szerződő fél egyetértése esetén lehet eltérni.

     3. §
Kedvezmények

(1) A díj megfizetése alól felmentés nincs, de a szennyvíz-csatorna hálózatra való rákötési igény esetén lakossági fogyasztó részére méltányosságból a mindenkori jegybanki alapkamattal számolt részletfizetés adható az alábbiak szerint:

a) legfeljebb 12 havi részletfizetés adható annak a magánszemélynek/tulajdonosnak, akinek- az egy háztartásban együtt élők esetében- az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a tárgy év január 1. napján érvényes minimálbér másfélszeresét.
b) Legfeljebb 24 havi részletfizetés adható annak a magánszemélynek/tulajdonosnak, akinek- az egy háztartásban együtt élők esetében-az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a tárgy év január 1. napján érvényes minimálbér összegét.

4. §
A részletfizetésre vonatkozó szabályok

(1) A részletfizetésre irányuló kérelmet a szennyvíz-csatorna hálózat használatba vételi engedély kérelmezésével együtt kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének megállapításához szükséges jövedelem igazolásokat a kérelmet megelőző 3 hónapra vonatkozóan.

(3) A részletekben történő fizetés részletes szabályait, illetve a meg nem fizetés következményeit a kedvezményezett és a polgármester között kötendő megállapodásban kell rögzíteni az alábbiak szerint:

a) Amennyiben az igénylő a részletfizetési megállapodásban meghatározott részlet megfizetésének határidejét elmulasztja, köteles a részletfizetési megállapodás aláírásának napjától a befizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
b) Amennyiben az igénylő a részletfizetési megállapodásban meghatározott fizetési határidőt elmulasztja jelen § (3) bekezdés a) pontjában részletezett késedelmi kamaton túl a még fennálló tartozás összegére a részletfizetési lehetőség megszűnik. A hátralévő összeget egy összegben kell megfizetni a késedelem napjától számított 8 napon belül.
c) A kötelezettség nem teljesítése esetén a meg nem fizetett összeg a mindenkori jegybanki alapkamat 6 %-kal növelt részével együtt ráterhelésre kerül a beruházással érintett ingatlanra.

5. §

A Képviselő-testület a jelen határozatban meghatározott egyszeri térítési díj összegét minden év december 15-ig, az ivóvíz és szennyvízdíjak megállapításával egyidejűleg, – első alkalommal 2010. december 15-ig felülvizsgálja. A térítés összegére vonatkozó javaslatot a Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottság köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.

I. Az ivóvíz-vezeték hálózat csatlakozási díja:

A Lakossági fogyasztók

1. A megépült gerincvezetékre való lakossági célú utólagos rákötés esetén a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosának a – 2. és 3. pontban foglaltak kivételével, – lakásonként 55.000,-Ft +ÁFA összegű egyszeri térítést kell fizetni.

2. A Máriahalmi utcában megépült gerincvezetékre való lakossági célú utólagos rákötés esetén a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosának lakásonként 220.000,- Ft + ÁFA egyszeri térítést kell fizetni:   
            

3. A Hunyadi utcában a 1136, 1137, 1138, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 és 204 hrsz-ú ingatlanok előtt megépült gerincvezetékre való lakossági célú utólagos rákötés esetén a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosának lakásonként alábbi összegű egyszeri térítést kell fizetni:

a) NA 13 mm típusú, 1,5 m³/óra és 36 m³/nap áteresztőképességű csatlakozó esetén:          175.000,-Ft + ÁFA
b) NA 20 mm típusú, 2,5 m³/óra és 60 m³/nap áteresztőképességű csatlakozó esetén:          290.000,-Ft + ÁFA
c) NA 25 mm típusú, 3,5 m³/óra és 84 m³/nap áteresztőképességű csatlakozó esetén:         408.000,-Ft + ÁFA.

B Közületi fogyasztók, egyéni és társas vállalkozások

4. A megépült gerincvezetékre való utólagos rákötés esetén a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosa az 5. pontban foglaltak kivételével, – az 1. és 2. pontokban meghatározott térítés összegét egységenként az igényelt m³-ként köteles megfizetni.

5. A Hunyadi utcában a 1136, 1137, 1138, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 és 204 hrsz-ú ingatlanok előtt megépült gerincvezetékre való utólagos rákötés esetén a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosának egységenként az alábbi összegű térítést kell fizetni:

a) NA 13 mm típusú, 1,5 m³/óra és 36 m³/nap áteresztőképességű csatlakozó esetén:          240.000,-Ft + ÁFA
b) NA 20 mm típusú, 2,5 m³/óra és 60 m³/nap áteresztőképességű csatlakozó esetén:          398.000,-Ft + ÁFA
c) NA 25 mm típusú, 3,5 m³/óra és 84 m³/nap áteresztőképességű csatlakozó esetén:                    559.000,-Ft + ÁFA.

II. A szennyvíz csatorna hálózat csatlakozási díja:

     A Lakossági fogyasztók

1.  A megépült gerincvezetékre való lakossági célú utólagos rákötés esetén a szolgáltatást   igénybevevő ingatlan tulajdonosának lakásonként 83.000,-Ft + ÁFA egyszeri térítést kell fizetni.         

B Közületi fogyasztók, egyéni és társas vállalkozások

A szennyvíztisztító teleptől az 1101 hrsz-ú ingatlanig tartó – az 1103 sz. út mentén, az iparterület mellett húzódó- gerincvezetékre való utólagos rákötés esetén a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosának egységenként 220.000,-Ft + ÁFA/m³/nap  egyszeri térítést kell fizetni. 

Határidő: 1. szerződés aláírására 2010. március 31.
     2. hatálybalépés: 2010. április 1.   
Felelős: polgármester

 

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(III. 31.) számú rendelete az utólagos közműrákötési feltételekről szóló 14/2003.(XI. 24.) ÖK sz. rendelettel módosított 19/2000.(XII. 11.) ÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek igénybevételének feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §

 A rendelet hatálya kiterjed Perbál község közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatást végző szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybevevő lakossági és egyéb fogyasztókra.

Záró rendelkezések
2. §

(1) E rendelet 2010. április 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 19/2000. (XII. 11.) ÖK, valamint az azt módosító 14/2003.(XI. 24.) ÖK. sz. rendelet.

(1) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

Perbál, 2010. március 22.

 Varga László          dr. Réz Zsolt
 polgármester               jegyző

 

 

 

 

 

 

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések