2010. évi önkormányzati választások

2010 . augusztus 9 .

TÁJÉKOZTATÁS
delegált tagok bejelentéséről
Felhívjuk a Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek figyelmét, hogy a választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választása kapcsán a jelöltet állító jelölő szervezet ill. független jelölt a választási bizottságokba (Szavazatszámló Bizottság, Helyi Választási Bizottság) megbízott tagot delegálhat.
A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjait a bizottság elnökénél, a Szavazatszámláló Bizottságok megbízott tagjait pedig a Helyi Választási Iroda vezetőjénél kell bejelenteni.
A delegált tagok bejelentésének határideje: 2010. szeptember 17.16:00 óra.
A bejelentéskor a megbízás mellé csatolni kell a megbízott tag nyilatkozatát arról, hogy részéről a Ve.22.§-sában meghatározott összeférhetetlenségi esetek nem állnak fenn.

                                                                                                   Helyi Választási Iroda

 

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, Jelölteket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010.évi általános választása kapcsán a jelöltajánlási határidő 2010. szeptember 3-án 16 órakor lejárt. A Perbáli Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:
Polgármester-jelöltek:
Bálind Dénes        Független jelölt
Bódi Rafael          Független jelölt
Mészáros Gábor    Független jelölt
Varga László         FIDESZ

Képviselő-jelöltek:

Albitz Ferenc               Független jelölt
Bálind Dénes               Független jelölt
Bárány Péter                Független jelölt
Bende Andrásné           Független jelölt
Blaskó Attila                  Független jelölt
Czang József                 Független jelölt
Kemenczei Kálmán       Független jelölt
Mayer József                  Független jelölt
Pregitzer György             Független jelölt
Rimócziné Borbát Edit    Független jelölt
Szabó Zoltán Kálmán     Független jelölt
Szilágyi Andrásné           Független jelölt
Varga László        FIDESZ
Wentzel Ferenc    FIDESZ

Német Kisebbségi képviselő-jelöltek:

Tóth Anna      (ÉMNOSZ)
Bakai Anikó    (ÉMNÖSZ)
Kreisz György  (ÉMNÖSZ)
Mayer József   (ÉMNÖSZ)
Simek György  (ÉMNÖSZ)

Szlovák Kisebbségi képviselő-jelöltek:

Dr. Treiber Pálné          (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ)
Furuglyás Csilla             (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ)
Furuglyás Sándorné       (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ)
Landszmann József        (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ)
Landszmann Józsefné    (MSZSZ-Pilisi Szlovákok- DASZSZ)

 

Választási tájékoztató

Hogyan készüljünk a szavazásra?

Segítséget jelent az értesítő szelvény, amely tartalmazza a szavazókör számát és címét, ezért azt a szavazáskor érdemes magunkkal vinni. Fontos, hogy személyi azonosságunkat és lakcímünket megfelelően (érvényes igazolványokkal) igazoljuk, ennek hiányában ugyanis a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt. Kérem, hogy amennyiben rendelkeznek lakcímkártyával, lakcímkártyájukat semmiképp ne felejtsék otthon.

A szavazás módja

Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az
Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és
a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.

Szavazás mozgóurnával

A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát kérhet. Mozgóurnát írásban kell kérni, és alá kell írni és a választás napján – lehetőleg a délelőtti órákban –a kérelmet el kell juttatni a szavazás helye szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottságához. Fontos, hogy szavazatszámláló bizottság a névjegyzéken feltüntetett címen keresi fel a választópolgárt a mozgóurnával.
Ha későn kérik a mozgóurnát, vagy nem a névjegyzék vagy igazolás szerinti címen tartózkodnak, akkor nem tudják leadni a szavazatukat.

Szavazás igazolással

A választópolgár igazolással a tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat, ha a tartózkodási helyét legkésőbb 2010. június 15-ig bejelentette. Igazolást személyesen legkésőbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kérni a lakóhelye szerinti választási irodától.
Az igazolást – a névjegyzékbe történő felvétele érdekében – a szavazáshoz magával kell vinnie abba a szavazókörbe, ahová a tartózkodási helye szerint tartozik, ezért ajánlatos a választást megelőzően a Perbál Polgármesteri Hivatalban kérni a névjegyzékbe vételét (igazolás leadásával), ahol még a választás előtt tájékoztatást kap arról, melyik szavazókörbe tartozik.

                                                                                          dr. Réz Zsolt
                                                                                            HVI vezető

 

 

 

Tisztelt Választópolgárok!

Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat,hogy 2010. szeptember 11-én (szombaton) a Helyi Választási Iroda

8.00-tól 16.00 óráig

telefonos ügyeletet tart az alábbi telefonszámon:

06-30/205-6820

Perbál, 2010. szeptember 10.

                                                                                               dr. Réz Zsolt

                                                                                                     jegyző

 

 

 

Tisztelt Polgármesterjelöltek, Képviselőjelöltek!

A 2010. október 3-i önkormányzati választásra összegyűjtött, de a választási bizottságnak át nem adott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án, hétfőn 16 óráig meg kell semmisíteniük a gyűjtőknek a választási eljárásról szóló törvény értelmében.

A le nem adott ajánlásokat 2010. szeptember 6-án 16 óráig meg kell semmisíteni, és az erről készített jegyzőkönyvet szeptember 9-én 16 óráig be kell nyújtani a választási bizottságnak. 

A megsemmisítésről szóló jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy hány darabot semmisítettek meg. A megsemmisítés módja nincs jogszabályban előírva. A megsemmisítés célja, hogy az ajánlók személyes adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe. Azokat az ajánlásokat is meg kell semmisíteni, amelyeket nem adtak le a jelölt nyilvántartásba vételéhez.

Perbál, 2010. szeptember 06.

                                                                                                                     dr. Réz Zsolt
                                                                                                                            jegyző
 

Tisztelt Választópolgárok!

Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat,hogy 2010. szeptember 4-én (szombaton) és szeptember 5-én (vasárnap) a Helyi Választási Iroda

8.00-tól 16.00 óráig

telefonos ügyeletet tart az alábbi telefonszámon:

06-30/205-6820

Perbál, 2010. szeptember 03.

                                                                                               dr. Réz Zsolt

                                                                                                     jegyző

 

Tisztelt Választópolgárok!

Az értesítők, ajánlószelvények kiküldésére 2010. augusztus 16-19-ig kerül sor.
(A boríték az értesítő mellett három ajánlószelvényt tartalmaz.)

A névjegyzéket 2010. augusztus 18-augusztus 22-ig tekinthetik meg a polgármesteri hivatalban.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
Az értesítő arról tájékoztatja Önt, hogy szerepel a választói névjegyzékben. Ha nem kapott értesítőt, kérjük jelezze a helyi választási irodánál.
 

 

 Perbál Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága 3/2010.(VIII.5.) számú határozata a települési kisebbségi önkormányzati választások kitűzéséről

 

Perbál Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága úgy dönbtött, hogy települési német és szlovák kisebbségi önkormányzatok képviselőinek választását 2010. október 3. napjára tűzi ki.

 

Határidő: azonnal

Felelős: HVB elnöke

             HVI vezető

 

 

 

4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
I. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA
1. A választójogosultság nyilvántartása
1. § (1) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdés].
(2) A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
(3) A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés].
(4) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 104. § (4) bekezdés].
(5) A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bekezdés].
2. A választási szervek
2. § (1) A helyi választási bizottság, valamint az új szavazókörök kialakítása során létrehozott szavazatszámláló bizottság választott tagjait és szükséges számban a póttagokat egyidejűleg 2010. augusztus 22-ig kell megválasztani [Ve. 23. § (2) bekezdés és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2010. évi LX. törvény 11. §].
(2) Az Országos Választási Bizottság választott tagjait legkésőbb 2010. augusztus 22-én meg kell választani [Ve. 23. § (6) bekezdés].
(3) A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés].
(4) A választási bizottság tagjai 2010. október 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését 2010. október 8-ig igényelheti a választási bizottság mellett működő választási irodától, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától [Ve. 21. § (4) bekezdés].
3. A választási kampány
3. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010. szeptember 13-át követően adja át [Ve. 45. § (1) bekezdés].
(2) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követően adja át [Ve. 45. § (2) bekezdés].
(3) A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. szeptember 18-tól szeptember 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését [Ve. 106. § (1) bekezdés].
(4) Az országos közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. október 2-án közreadják annak a nyolc jelölő szervezetnek a választási összefoglalóját, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították [Ve. 106. § (2) bekezdés].
(5) A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(6) Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
(7) Az (1) és (2) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2010. október 3-án kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2010. október 6-ig át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bekezdés].
(8) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
4. A jelölés
4. § (1) Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés].
(2) A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].
(3) A megyei listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 52. § (1) bekezdés és 107. § (1) bekezdés].
(4) A kompenzációs listát, valamint az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 107. § (2) bekezdés].
(5) A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
(6) A fővárosi listát, valamint az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 107. § (2) bekezdés].
(7) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(8) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2010. október 3-án megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].
5. A szavazatok összesítése
5. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) Ha Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi területi listáról egyaránt mandátumot szerez, úgy legkésőbb 2010. november 2-ig nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el [a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pontja].
(4) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2011. január 1-jéig kell megőrizni. 2011. január 1. után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(5) A jegyzőkönyveket 2011. január 1. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].
II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
6. A választás kitűzése
6. § A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. augusztus 9-ig kell kitűzni [Ve. 115/C. §].
7. A választási szervek
7. § (1) A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig jelenthetik be [Ve. 25. § (2) bekezdés].
(2) A választási bizottság tagjai 2010. október 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését 2010. október 8-ig igényelheti a választási bizottság mellett működő választási irodától, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától [Ve. 21. § (4) bekezdés].
8. A választási kampány
8. § (1) A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(2) Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
(3) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2010. november 2-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
9. A jelölés
9. § A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].
10. A szavazatok összesítése
10. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2011. január 1-jéig kell megőrizni. 2011. január 1. után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(4) A jegyzőkönyveket 2011. január 1. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. január 31-én hatályát veszti.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ
az ajánlószelvények számával kapcsolatosan

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény a következőképpen szabályozza a szükséges ajánlások számát:

9. § (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
(2) A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 1%-ának ajánlását összegyűjtötte.
(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár,

 

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések