búcsú

2016 . június 8 . I I

Perbál Község Önkormányzata a 81/2016.(V. 23.) számú határozatával úgy döntött, meghirdeti a Perbáli Anna napi búcsú 2016. július 29-30-31-i rendezvényeihez kapcsolódva a vendéglátást, büfészolgáltatást.

 A kizárólagos vendéglátási jog a Perbál Önkormányzata plébánia udvar területére terjed ki.

 Tevékenységi kör: vendéglátás biztosítása kitelepüléssel a búcsúban résztvevő polgárok részére.

 Feltételek: vendéglátásra működési engedéllyel kell rendelkezni a vállalkozónak. Igazolni kell továbbá a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III. 8.) számú Korm. rendeletben foglaltak teljesítését.

 A vendéglátást biztosító szolgáltatónak vállalnia kell a pályázati kiírás mellékletében szereplő megállapodás-tervezetek teljesítését.

 A közterület használatának díja 2016. július 29-30-31-re bruttó 50.000,-Ft.

 A pályázat beérkezési határideje: 2016. július 18. 18.00 óra.

 A pályázat benyújtási módja: személyesen, vagy postán, oly módon, hogy a fenti időpontig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba (2074. Perbál, Fő u. 6.)

 Bővebb információ: Varga László polgármester: 06-30-205-6799.

                                      dr. Réz Zsolt jegyző: 06-26-570-022.

 

  1. számú melléklet

 

Megállapodás Vendéglátói tevékenység végzésére

 

mely létrejött  2016. július … napján Perbál Község Önkormányzata hivatalos helyiségében egyrészről: …( …u. …szám, cgj.:, adószám: ) (a továbbiakban Vállalkozó)

másrészről Perbál Község Önkormányzata (Önkormányzat) között az alábbi feltételekkel:

 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy alulírott vállalkozó a 2015. évi Anna Napi Búcsú (2016. július 29-30-31.) idején a Perbál Község Önkormányzata által biztosított Plébánia udvar területén kizárólagos joggal vendéglátó-ipari szolgáltatást biztosít a búcsúba látogató vendégek részére. A tevékenységhez szükséges eszközök elhelyezésére – igénybevételére a Vállalkozó jogot kap. Az igénybevételi jog 2016. július 29. napjától 2016. július 31. napjáig tart.

 

2.) Vállalkozó a biztosított területért bruttó 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint közterület-használati díjat fizet.

 

3.) A 2.) pontban meghatározott összeget vállalkozó Perbál Község Önkormányzatának a 65700103-10125568-00000000 számú számlájára a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg egy összegben köteles megfizetni.

 

4.) A befizetés igazolását, valamint 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt, érvényes működési engedélyt és a rendezvénynek az ÁNTSZ, valamint RENDŐRHATÓSÁG felé történő bejelentésről szóló hiteles igazolást 2015. július 24-ig a Polgármesteri Hivatalban bemutatni köteles. Igazolni kell továbbá a vállalkozónak legkésőbb 2015. július 24-ig a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III. 8.) számú Korm. rendeletben foglaltak teljesítését.

 

A határidő elmulasztása esetén jelen megállapodás érvénytelenné válik.

 

5.) Az 1.) pontban foglalt területet a Vállalkozó az átvett állapotban köteles visszaadni.

 

6.) Vállalkozó a megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal a Búcsú alkalmával tevékenysége szolgáltatására, melynek bármely okból történő elmaradása esetén is köteles a 2.) pontban meghatározott összeget megfizetni.

 

7.) Vállalkozó köteles a vendéglátáshoz szükséges minden szakhatósági engedélyt beszerezni, a rendezvényt bejelenteni az ÁNTSZ és a RENDŐRHATÓSÁG felé, működési engedélyét jól látható helyen kifüggeszteni. A kitelepülés helyét és a szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközöket tisztán kell tartani.

 

8.) Az Önkormányzat a vendéglátó-ipari szolgáltatáshoz szükséges berendezések működtetéséhez biztosítja a megfelelő elektromos áram ellátást, melynek szolgáltatási díját utólagosan számlázza a vállalkozó felé, melyet köteles 8 napon belül az Önkormányzat költségvetési számlájára megfizetni.

 

9.) Az Önkormányzat 2 db mobil WC-t biztosít saját költségén a rendezvényre, az ezen felüli működtetésről a vállalkozó köteles gondoskodni.

 

10.)      Az Önkormányzat kijelenti, hogy az 1.) pontban megjelölt területen más alkalmi élelmiszer, illetve ital árusítással foglalkozó személy, valamint szervezet részére kizárólag abban az esetben ad ki közterület-foglalási, illetve kitelepülési engedélyt, amennyiben ezen személy, vagy szervezet az erről szóló Vállalkozóval írásban kötött megállapodást legkésőbb 2016. július 28-én 12 óráig bemutatja Perbál Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére.

 

11.)      Megállapodó felek a megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 példányban írták alá.

 

12.)      Egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

13.)      Szerződő felek esetleges jogvitáik esetére a Fővárosi Bíróság illetékességét állapítják meg.

 

 

Perbál, 2016. július …

 

 

________________________                                   _____________________

Perbál Község Önkormányzata                                 

  Varga László Polgármester                                      

 

 

 

 

  1. számú melléklet

 

Megállapodás rendezvényszervezési tevékenység végzésére

 

mely létrejött  2016. július … napján Perbál Község Önkormányzata hivatalos helyiségében egyrészről: ( …u. …szám, cgj.:, adószám: ) (a továbbiakban Vállalkozó)

másrészről Perbál Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi feltételekkel:

 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy alulírott vállalkozó a 2016. évi Anna Napi Búcsú (2016. július 29-30-31.) idején a Perbál Község Önkormányzata által biztosított Plébánia udvar területén rendezvény szervezési szolgáltatást biztosít.

 

  • Az Önkormányzat az 1. pontban rögzített szolgáltatásért bruttó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint megbízási díjat fizet a Vállalkozó részére.

 

  • A 2.) pontban meghatározott összeget az Önkormányzat a Vállalkozónak a 10201006-50224269-00000000 számú számlájára történő átutalással, a teljesítést követő 15 napon belül köteles megfizetni.

 

  • Az Önkormányzat részéről kizárólag Varga László polgármester jogosult jelezni a Vállalkozónak, hogy mely vendégek, illetve személyek jogosultak igénybe venni az 1. pontban megjelölt szolgáltatást.

 

5.) Megállapodó felek a megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 példányban írták alá.

 

6.) Egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

7.) Szerződő felek esetleges jogvitáik esetére a Fővárosi Bíróság illetékességét állapítják meg.

 

 

Perbál, 2016. július …

 

 

________________________                                   _____________________

Perbál Község Önkormányzata                               

   Varga László polgármester                                      

 

 

 

 

 

 

 

2015 . június 16 . I

Perbál Község Önkormányzata meghirdeti a Perbáli Anna napi búcsú 2015. július 24-25-26-i rendezvényeihez kapcsolódva a vendéglátást, büfészolgáltatást.
A vendéglátási jog a Perbál Önkormányzata által szervezett rendezvények, valamint vásár területére és különösen:

1.a Fő utcára, a páratlan oldalon 3-17. házszámok közötti közterületre, valamint a páros oldalon a 2-22. házszámok közötti közterületre,
2. Hősök terére,
3. Plébánia kertre,
4. Búcsú térre,
5. Tűzoltószertár udvarára,
6. Táncsics utcára,

terjed ki.

Tevékenységi kör: vendéglátás biztosítása kitelepüléssel a búcsúban résztvevő polgárok részére.

Feltételek: vendéglátásra működési engedéllyel kell rendelkezni a vállalkozónak. Igazolni kell továbbá a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III. 8.) számú Korm. rendeletben foglaltak teljesítését.

A vendéglátást biztosító szolgáltatónak vállalnia kell a pályázati kiírás mellékletében szereplő megállapodás-tervezetek teljesítését.

A közterület használatának díja 2015. július 24-25-26-ra bruttó …………… ,-Ft.

A pályázat beérkezési határideje: 2015. július 13. 18.00 óra.

A pályázat benyújtási módja: személyesen, vagy postán, oly módon, hogy a fenti időpontig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba (2074. Perbál, Fő u. 6.)

Bővebb információ: Varga László polgármester: 06-30-205-6799.
                                     dr. Réz Zsolt jegyző: 06-26-570-022.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések